Kronika, 2012, št. 1

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2012
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur.), Barbara Šterbenc Svetina (tehn. ur.), Manca Gašperšič (prev. ang.), Niko Hudelja (prev. nem.), Angelika Hribar (prev. nem.)
Posamezni prispevki:
 • Miha Preinfalk: Šest desetletij Kronike
 • Ana Lavrič: Ljubljanska cerkev sv. Krištofa za Bežigradom
 • Boris Golec: Pozabljeni »mali štajerski Valvasor« - polihistorjev potomec Frane vitez Gadolla (1797—1866)
 • Petra Svoljšak: Gorica, prekleto in sveto mesto med dvema ognjema
 • Miha Šimac: Nadporočnik Egon Gabrijelčič (1888-1915) - junak tržaškega pehotnega polka
 • Angelika Hribar: Odgovorno otroštvo poslednjega cesarjeviča, Utrinek iz družinskega arhiva Elze in Lizelot Obereigner
 • Nataša Budna Kodrič: Povodenj v dolini Ločnice 8. avgusta 1924
 • Jurij Rosa: Duhovnik Otmar Črnilogar, predsednik Planinskega društva Vipava (1967-1970): s prikazom odziva oblasti ob njegovem vodenju društva
 • Nataša Budna Kodrič: Stavbna dediščina mesta Kranja v arhivskem gradivu. Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Gorenjsko v Kranju. Avtorica razstave Marija Kos
 • Klaudija Sedar: Varašanci - prekmurski meščani. Trg Turnišče v arhivskih virih. Razstava Pokrajinskega arhiva Maribor v razstavišču Archivum (17. november 2011 - 31. januar 2012)
 • Sonja Anžič Kemper: Dr. Jože Žontar - osemdesetletnik
 • Jože Maček: Maša Marguč: Zdravnik iz Dolenjskih Toplic: dr. Konstantin Konvalinka. Dolenjske Toplice : KKC d. d., 2011,154 strani
 • Irena Celin: Občina Ilirska Bistrica: monografija (ur. Ivan Simčič). Ilirska Bistrica : Občina Ilirska Bistrica, 2011, 343 strani
 • Boštjan Zajšek: Občina Videm: Zbornik (ur. Tatjana Mohorko et al.). Ptuj : Vejica, 2011
 • Neva Makuc: Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei friulani, Udine : Forum, 2006-2011
 • Aleš Gabrič: Knjižnica arhiva in muzeja Univerze
 • Dejan Zadravec: Grad Borl : Gradbenozgodovinski oris in prispevek k zgodovini rodbine Sauer. Cirkulane : Društvo za oživitev gradu Bori, 2010,110 strani
 • Judita Šega: Loški razgledi 57/2010 (ur. Judita Šega). Škofja Loka : Muzejsko društvo, 2011, 422 strani
 • Mija Mravlja: France Štukl: Po poti kulturne dediščine. Sprehod skozi Škofjo Loko in vasi v spodnjem porečju Poljanske Sore (ur. Judita Šega). Škofja Loka, Ljubljana : Muzejsko društvo Škofja Loka, Zgodovinski arhiv Ljubljana, 2011; Loški razgledi, Doneski, 25; 206 str
 • Eva Holz: Ladislav Hladký: Slovinsko. Stručna historie státu svazek č. 87. Praha : Nakladatelstvi Libri, 2010,190 strani
 • Mira Hodnik: Anno Domini 1511, Idrijski razgledi, letnik LVI, št. 1. Idrija : Mestni muzej Idrija, 2011, 142 strani
 • Petra Kolenc: Zgodbe s Trnovske planote (zbral in uredil Jože Šušmelj). Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2011, zbirka Naše korenine, 190 strani
 • Simon Purger: Slovenski zgodovinski atlas (avtorji France M. Dolinar et a l). Ljubljana : Nova revija, 2011, 253 strani


  • Vsi metapodatki
   • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/30419
   • dcterms:title
    • Kronika, 2012, št. 1
   • dcterms:tableOfContents
    • Razprave Miha Preinfalk : Šestdeset let Kronike ...................................................................... 5 Six decades of Kronika ............................................................... 6 Ana Lavrič : Ljubljanska cerkev sv. Krištofa za Bežigradom................. 7 Boris Goleč : Pozabljeni »mali štajerski Valvasor« - polihistorjev potomec Franc vitez Gadolla (1797-1866) .................... 23 Petra Svoljšak : Gorica, prekleto in sveto mesto med dvema o gn jem a................................................................. 79 Miha Šimac : Nadporočnik Egon Gabrijelčič (1888-1915) - ju n a k tržaškega pehotnega p o lk a ..................................... 95 Angelika Hribar : Odgovorno otroštvo poslednjega cesarjeviča. Utrinek iz družinskega arhiva Elze in Lizelot O b ere ign er........................................................... 103 Nataša Budna Kodrič : Povodenj v dolini Ločnice 8. avgusta 1924 ................. 113 Jurij Rosa : Duhovnik O tmar Crnilogar, predsednik Planinskega društva Vipava (1967-1970): s prikazom odziva oblasti ob njegovem vodenju društva......................................................................... 125 Stavbna dediščina mesta Kranja v arhivskem Po razstavah gradivu R a c a v a Zgodovinskega arhiva Ljubljana, iLnote za Gorenjsko v Kranju (Nataša B u d n a K o d r ič ) ....................................... 145 Varašanci — prekmurski meščani. T rg Turnišče v arhivskih virih. Razstava Pokrajinskega arhiva Maribor v razstavišču Archivum (17. november 2011 - 31. januar 2012) (K la u d ija S ed a r) ....................................................................... 147 Jubilej Dr. Jože Žontar - osemdesetletnik (S on ja A n ž ič - K em p e r ) ...................... 149 Ocene in poročila Maša Marguč: Zdravnik iz D olenjskih Toplic: dr. Konstantin Konvalinka (Jož e M a ček )...................... 153 Občina Ilirska Bistrica: monografija (ur. Ivan Simčič) (Iren a C elin ) .......................................... 155 Občina Videm: Zbornik (ur. Tatjana Mohorko et al.) (B oštjan 7 .a jšek )...................................... 156 Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei friulani (N eva Makuc) ................................................... 159 Jože Ciperle (ur.): Varstvo arhivske in muzejske kulturne dediščine Univerze v Ljubljani Bogomir M ihevc: Ključ je v naših rokah! študentska gibanja za univerzo in boljši študij Alojz Cindrič: Studenti s Kranjske na dunajski univerzi 1848-1918 Alojz Cindrič: Študenti s Kranjske na dunajski univerzi v prvi polovici devetnajstega stoletja 1804-1848 (Aleš G a b r ič)..................................................... 160 Grad Bori : Gradbenozgodovinski oris in prispevek k zgodovini rodbine Sauer (D ejan Z a d ra v ec) ...................................... 163 Loški razgledi 57/2010 (ur. Judita Sega) (Ju d ita S ega ) ........................................... 164 France Stukl: Po poti kulturne dediščine. Sprehod skozi Škofjo Loko in vasi v spodnjem porečju Poljanske Sore (ur. Judita Šega) (M ija M r a v lja ) ...................................... 167 Ladislav Hladky: Slovinsko. Stručna historié stâtû svazek č. 67 (E va H o lz ) ............................................ 169 Anno Domini 1511, Idrijski razgledi, letnik LVI, št. 1 (M ira Hodnik) ....................................... 171 Zgodbe s Trnovske planote (zbral in uredil Jože Šušmelj) (P etra K olen c) .............. 174 Slovenski zgodovinski atlas (avtorji France M. Dolinar et al.) (S im on P u rger) ..................................... 176 Navodila avtorjem ................................................................. 183
   • dcterms:publisher
    • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
   • dcterms:contributor
    • Miha Preinfalk (odg. ur.)
    • Barbara Šterbenc Svetina (tehn. ur.)
    • Manca Gašperšič (prev. ang.)
    • Niko Hudelja (prev. nem.)
    • Angelika Hribar (prev. nem.)
   • dcterms:type
    • Text
   • dcterms:language
    • slv
   • dcterms:hasPart