Bogumil Vošnjak in Jugoslovanski odbor

Slovenski politični emigrant v »veliki vojni«

Avtor(ji): Mikuž, Stanislav
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2015
Založnik(i): Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
Soavtor(ji): Rok Stergar


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/30391
  • dcterms:title
   • Bogumil Vošnjak in Jugoslovanski odbor
   • Slovenski politični emigrant v »veliki vojni«
  • dcterms:alternative
   • Bogumil Vošnjak and the Yugoslav Committee
   • A Slovenian political emigrant in the »Great War«
  • dcterms:creator
   • Stanislav Mikuž
  • dcterms:subject
   • Bogumil Vošnjak
   • jugoslovanska ideja
   • Jugoslovanski odbor
   • krfska deklaracija
   • londonski pakt
   • prva svetovna vojna
   • slovenska politična emigracija
   • Združene države Amerike
   • Woodrow Wilson
   • Bogumil Vošnjak
   • Corfu Declaration
   • First World War
   • Slovenian political emigration
   • Treaty of London
   • United States of America
   • Woodrow Wilson
   • Yugoslav Committee
   • Yugoslav idea
  • dcterms:abstract
   • V pričujoči diplomski nalogi predstavim delovanje širšemu občinstvu le malo znanega slovenskega političnega emigranta Bogumila Vošnjaka tekom prve svetovne vojne, ko se je kot član t. i. Jugoslovanskega odbora v državah antante zavzemal za realizacijo jugoslovanske ideje, ki je predvidela združitev slovenskih, hrvaških in srbskih ozemelj avstroogrske monarhije s Kraljevino Srbijo. Kot eden redkih slovenskih članov te organizacije je bil mogoče najprodornejši in najvidnejši zagovornik vključitve Slovencev v vsakršno rešitev jugoslovanskega vprašanja. S številnimi nastopi, z mnogimi osebnimi stiki z različnimi krojilci evropskega in ameriškega javnega mnenja ter državnih politik in nemalo odmevnimi članki ter monografijami je nedvomno prispeval k prepoznavnosti Slovencev v svetu. Kot zastopnik slovenskih interesov je opravil tudi pomembno vlogo tekom t. i. krfske konference 1917 in bil eden od avtorjev na njej sprejete krfske deklaracije, s čimer je pomembno prispeval k oblikovanju temeljnih potez skupnega državnega življenja v kasnejši jugoslovanski državi. Pot ga je vodila tudi v Združene države Amerike, kjer je ob neutrudnem delu med izseljenci in stalnih poskusih vplivanja na ameriško državno politiko v prid tako širših jugoslovanskih kot bolj specifično slovenskih interesov dočakal konec vojne in izpolnitev svoje velike želje, razpada stare habsburške monarhije in stvaritev nove države, v kateri so lahko Slovenci končno uresničili svoje narodne težnje.
   • In the present dissertation, I outline the work of Bogumil Vošnjak, to the wider public still mostly unknown slovenian political emigrant who during the First World War worked as a member of the so-called Yugoslav Committee in the entente countries with the goal to realize the yugoslav ideal of uniting the yugoslav lands of Austria-Hungary, inhabited by Slovenes, Croats and Serbs, with the Kingdom of Serbia. As one of a few Slovenian members of this organisation he was maybe one of the shrewdest and most prominent proponents of the inclusion of Slovenes in any solution of the Yugoslav question. With countless public apperances, many personal relations with different makers of European and American public oppinion and state policy, and with more than a few resounding articles and monographys he undoubtedly contributed to the recognizability of Slovenes in the world. As a representative of Slovenian interests, he also accomplished an important role during the socalled Corfu Conference in 1917. He was one of the authors of the then adopted Corfu Declaration and with it made an important contribution to the forming of the basic outli common state life in the subsequent Yugoslav state. His path eventually lead him to thUnited States of America, where, tirelessly working amid the emigrants and constantly trying to influence the American state policy with the goal to further broader Yugoslav as well as more particular Slovenian interests, he saw the end od the war and the realisation of his great dream, the break-up of the old Habsburg Monarchy and the founding of a new state in which the Slovenes could finally realize their national aspirations.
  • dcterms:publisher
   • Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Rok Stergar
  • dcterms:date
   • 2015
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv