Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, 1967, št. 1-2

Oktobrska revolucija in Slovenci

Nacionalno vprašanje v Jugoslaviji v teoriji in politiki KPJ - KPS

Zbornik razprav in obravnav znanstvenega posvetovanja ob dveh obletnicah v Ljubljani od 2. do 4. novembra 1967

Jezik: slovenski / bosanski/hrvaški/srbski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1967
Založnik(i): Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Bogdan Osolnik (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Bogdan Osolnik et al.: Predgovor uredništva
 • Bogdan Osolnik: Uvodne besede
 • Boris Ziherl: Dve obletnici
 • Dušan Kermavner: Oktobrska revolucija in Slovenci
 • Marjan Britovšek: Lenin in zimmerwaldsko gibanje
 • Veselin Djuretić: Seljaštvo u februarskoj i oktobarskoj revoluciji
 • Pero Damjanović: Radnički pokret naroda Jugoslavije uoči osnivačkih kongresa KP Slovenije i KP Hrvatske (s posebnim osvrtom na Sloveniju)
 • Vlado Vodopivec: Odmevi oktobra med slovenskimi vojaki v avstro-ogrski armadi
 • Milan Ževart: Vojaški upor v Mariboru julija 1919
 • Miško Kranjec: Pregled dogodkov leta 1918 in 1919 v Prekmurju
 • Franček Saje: Revolucionarno gibanje kmečkega ljudstva v Sloveniji 1917-1919
 • Miro Stiplovšek: Pregled stavkovnega gibanja na Slovenskem v letih 1917-1920
 • Franc Zadravec: Oktobrska revolucija in slovenski književniki
 • Erna Muser: Socialisti in komunisti ter boj Slovenk za enakopravnost
 • Slavko Kremenšek: Za enotno in demokratično študentovsko fronto
 • Ivan Kreft: Informacija o gibanju slovenskih narodnih revolucionarjev (SNR)
 • Jože Šorn: Cene in mezde ter gospodarski položaj industrijskega delavstva na Slovenskem neposredno po prevratu
 • France Kresal: Zahteve za zakon o minimalnih mezdah
 • Metod Mikuž / Vladimir Dedijer / Lojze Ude / Bogo Grafenauer / Dušan Kermavner / Marjan Britovšek / France Klopčič: Obravnave
 • Janko Pleterski: Nacionalno vprašanje v Jugoslaviji v teoriji in politiki KPJ - KPS
 • Karel Šiškovič: Beležke o stališčih italijanskega delavskega gibanja do nacionalnega vprašanja v tako imenovani Julijski Benečiji (do leta 1941)
 • Milica Kacin Wohinz: Revolucionarna preusmeritev v Julijski krajini po prvi svetovni vojni (1919-1921)
 • Leopold Kobsa: Prilog istraživanju stajališta KPJ o nacionalnom pitanju u Jugoslaviji u razdoblju od kongresa ujedinjenja 1919 do lipanjskog plenuma CK KPJ 1935
 • Dušan Biber: Zunanjepolitična konstelacija v času ustanovnega kongresa KPS
 • Alenka Nedog: O nastanku izjave treh komunističnih strank o slovenskem narodnem vprašanju
 • Jovan R. Bojović: Manifest CK KPJ od januara 1937. godine i njegov odraz na rad partije u Crnoj gori
 • Ivan Jelić: O nekim aspektima razvitka odnosa Komunističke partije Hrvatske prema nacionalnom pitanju od 1937 - 1941
 • Franc Zadravec: Pogledi slovenskih marksistov na književnost (1919 - 1941)
 • Dušan Kermavner et al.: Obravnave
 • France Klopčič: Slovenci med revolucijo in državljansko vojno v Rusiji 1919-1921 (Kratko poročilo)
 • Niki Brumen: Kratko poročilo o predvojni Ljudski pravici ob sestavljanju bibliografije člankov in prispevkov lista
 • Tomaž Weber: Poročilo o položaju, problemih in perspektivah pouka zgodovine, zlasti novejše, v naših šolah
 • Ernest Turk / France Klopčič: Obravnave
 • Boris Ziherl: Sklepne besede
 • Boris Ziherl et al.: Povzetki v francoščini in ruščini