Družbenopolitični zbor

4. seja - 24. julija 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974

Družbenopolitični zbor

4. seja - 24. julija 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28768
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 4. seja - 24. julija 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974
   • Družbenopolitični zbor
   • 4. seja - 24. julija 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=388) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=388) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 3. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=389) ---- 2. Ocena gospodarskih gibanj ter skupne in splošne porabe v SR Sloveniji ob polletju 1974 (#page=389) ---- 3. Poročilo o poteku samoupravnega sporazumevanja in učinkovitosti delovanja samoupravnih sporazumov o merilih za delitev dohodka in osebnih dohodkov v letu 1973, skupaj s stališči Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k poročilu (#page=408) ---- 4. Predlog za izdajo zakona o samoupravnih interesnih skupnostih za PTT promet (#page=418) ---- 5. Osnutek zakona o stanovanjskih zadrugah (#page=421) ---- 6. Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da v imenu Skupščine SR Slovenije sklene družbeni dogovor o osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih prejemkov voljenim in imenovanim funkcionarjem v pravosodju (#page=422) ---- 7. Volitve in imenovanja (#page=422) ---- 8. Vprašanja delegatov (#page=423)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-07-24
  • dcterms:license