Zbor združenega dela

4. seja - 24. julija 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974

Zbor združenega dela

4. seja - 24. julija 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28760
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 4. seja - 24. julija 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974
   • Zbor združenega dela
   • 4. seja - 24. julija 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=112) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=112) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev članov komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in poročilo te komisije (#page=115) ---- 2. Odobritev zapisnika 3. seje Zbora združenega dela (#page=117) ---- 3. Ocena gospodarskih gibanj ter skupne in splošne porabe v SR Sloveniji ob polletju 1974 (#page=117) ---- 4. Poročilo o poteku samoupravnega sporazumevanja in učinkovitosti delovanja samoupravnih sporazumov o merilih za delitev dohodka in osebnih dohodkov v letu 1973 (#page=130) ---- 5. Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da v imenu Skupščine SR Slovenije sklene družbeni dogovor o osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov voljenim in imenovanim funkcionarjem v pravosodju (#page=138) ---- 6. Predlog za izdajo zakona o samoupravnih interesnih skupnosti za PTT promet (#page=138) ---- 7. Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1973 (#page=142) ---- 8. Osnutek zakona o stanovanjskih zadrugah (#page=142) ---- 9. Predlog zakona o tržni inšpekciji (#page=144) ---- 10. Osnutek zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili (#page=145) ---- 11. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o Slovenskem narodnem gledališču v Ljubljani (#page=148) ---- 12. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi Višje šole za organizacijo dela v Kranju (#page=148) ---- 13. Predlog odloka o potrditvi družbenega dogovora o temeljih razvoja elektrogospodarstva od leta 1974 do leta 1980 (#page=152) ---- 14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o združevanju sredstev uporabnikov družbenih sredstev za financiranje elektroenergetskih objektov (#page=153) ---- 15. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o združevanju sredstev odjemalcev električne energije na visoki napetosti za financiranje energetskih objektov (#page=157) ---- 16. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku odjemalcev električne energije na nizki napetosti za financiranje energetskih objektov (#page=157) ---- 17. Predlog zakona o oprostitvi plačevanja prispevkov in davka iz osebnega dohodka, doseženega z delom, ki je opravljeno za družbeno organizirane solidarnostne akcije (#page=157) ---- 18. Predlog odloka o razdelitvi dela dohodka Loterijskega zavoda Slovenije v letu 1974 (#page=161) ---- 19. Predlog odloka o potrditvi rebalansa finančnega načrta Vodnega sklada SR Slovenije za leto 1974 (#page=162) ---- 20. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o najmanjšem osebnem dohodku (#page=162) ---- 21. Volitve in imenovanja (#page=164) ---- 22. Vprašanja delegatov (#page=165)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-07-24
  • dcterms:license