Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969

Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1970 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28755
  • dcterms:title
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • Priloge -- 1. Pismena vprašanja poslancev (#page=497) -- 2. Predlog odloka o sestavi komisij in drugih teles Skupščine SR Slovenije (#page=514) ---- Obrazložitev (#page=515) -- 3. Predlog začasnega odloka o ustanovitvi stalnih odborov republiškega zbora (#page=515) ---- Obrazložitev (#page=518) -- 4. Predlog odloka o ustanovitvi stalnih odborov gospodarskega zbora (#page=519) ---- Obrazložitev (#page=520) -- 5. Predlog odloka o ustanovitvi stalnih odborov prosvetno-kulturnega zbora (#page=520) ---- Obrazložitev (#page=521) -- 6. Predlog odloka o ustanovitvi stalnih odborov socialno-zdravstvenega zbora (#page=522) ---- Obrazložitev (#page=523) -- 7. Osnutek zakona o obrtnih nabavno-prodajnih zadrugah (#page=523) ---- Obrazložitev (#page=525) ---- Poročila (#page=527) -- 8. Osnutek zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov (#page=530) ---- Obrazložitev (#page=532) ---- Poročila (#page=534) -- 9. Predlog zakona o investicijskem prispevku (#page=538) ---- Obrazložitev (#page=538) ---- Poročila (#page=539) -- 10. Osnutek zakona o rudarstvu (#page=540) ---- Obrazložitev (#page=545) ---- Poročila (#page=547) -- 11. Osnutek zakona o pogojih in načinu uveljavljanja prednostne pravice uporabe zemljišča, razlaščenega za gradnjo (#page=552) ---- Obrazložitev (#page=553) ---- Poročila (#page=557) -- 12. Predlog za izdajo zakona o tem, kakšno stanovanje oziroma stavba, ki se sezonsko ali občasno uporablja za počitek in oddih, nima lastnosti stanovanja oziroma stanovanjske hiše (#page=559) ---- Poročila (#page=562) -- 13. Predlog za izdajo zakona o zaposlovanju slepih invalidnih oseb (#page=562) ---- Mnenje socialno-zdravstvenega zbora (#page=565) ---- Poročila (#page=566) -- 14. Osnutek zakona o radijskem prometu (#page=570) ---- Obrazložitev (#page=572) ---- Poročila (#page=573) -- 15. Predlog za izdajo zakona o posebnih pogojih za pridobitev pokojnine delavcev, zaposlenih v premogovnikih, ki deloma ali v celoti opuščajo proizvodnjo (#page=576) ---- Poročila (#page=580) -- 16. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne (#page=584) ---- Obrazložitev (#page=585) ---- Poročila (#page=588) -- 17. Osnutek zakona o predstavnikih družbene skupnosti v organih upravljanja določenih zavodov, katerih ustanovitelj je SR Slovenija (#page=589) ---- Obrazložitev (#page=590) ---- Poročila (#page=592) -- 18. Predlog za izdajo zakona o centrih za izobraževanje delavcev, o delavskih univerzah in o drugih organizacijah, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih (#page=594) ---- Poročila (#page=596) -- 19. Predlog odloka o potrditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti za leto 1968 (#page=598) ---- Obrazložitev (#page=599) ---- Poročila (#page=599) -- 20. Predlog odloka o soglasju k finančnemu načrtu sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti za leto 1969 (#page=601) ---- Obrazložitev (#page=601) ---- Poročila (#page=601) -- 21. Predlog odloka o spremembi odloka o najetju kredita za sanacijo kliničnih bolnic v Ljubljani (#page=603) ---- Obrazložitev (#page=603) ---- Poročila (#page=604) -- 22. Predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbenopolitičnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1969 (#page=604) ---- Obrazložitev (#page=605) ---- Poročila (#page=608) -- 23. Predlog sklepa in priporočila za usmerjanje in uresničevanje začrtane ekonomske politike v letu 1969 (#page=609) ---- Poročila (#page=611) -- 24. Predlog sklepa in priporočila o politiki proračunske potrošnje družbenopolitičnih skupnosti in potrošnji skladov samoupravnih skupnosti v SR Sloveniji v letu 1969 (#page=618) ---- Poročila (#page=619) -- 25. Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1968 (#page=620) ---- Obrazložitev (#page=620) ---- Poročila (#page=637) -- 26. Predlog odloka o sprostitvi sredstev posebne obvezne rezerve skladov iz leta 1962 (#page=639) ---- Obrazložitev (#page=639) ---- Poročila (#page=640) -- 27. Predlog zakona o prispevku Socialistične republike Slovenije kmetijskim delovnim organizacijam pri odplačevanju določenih investicijskih kreditov (#page=640) ---- Obrazložitev (#page=641) ---- Poročila (#page=645) -- 28. Osnutek zakona o prisilni upravi nad zavodi (#page=648) ---- Obrazložitev (#page=650) ---- Poročila (#page=654) -- 29. Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o volitvah delavskih svetov in drugih organov upravljanja v delovnih organizacijah (#page=662) ---- Obrazložitev (#page=662) ---- Poročila (#page=664) -- 30. Predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (#page=664) ---- Obrazložitev (#page=666) ---- Poročila (#page=666) -- 31. Predlog za izdajo zakona o spremembi in do,polnitvi zakona o srednjem šolstvu (#page=668) ---- Obrazložitev (#page=669) ---- Poročila (#page=669) -- 32. Predlog zakona o odpravi komisije SR Slovenije za telesno kulturo (#page=672) ---- Obrazložitev (#page=673) ---- Poročila (#page=674) -- 33. Predlog zakona o uskladitvi pokojnin upokojenih delavcev, ki so delali na določenih dolžnostih pri organih za notranje zadeve (#page=675) ---- Obrazložitev (#page=675) ---- Poročila (#page=678) -- 34. Predlog za izdajo zakona o tržni inšpekciji (#page=681) ---- Poročila (#page=683) -- 35. Predlog za izdajo zakona o tehničnih inšpekcijah na področju industrije in gradbeništva (#page=685) ---- Poročila (#page=687) -- 36. Predlog zakona o spremembi zakona o območjih okrajev in občin v Socialistični republiki Sloveniji (#page=689) ---- Obrazložitev (#page=690) ---- Poročila (#page=692) -- 37. Predlog odloka o prenosu sredstev, ki se zbirajo z odplačili posojil iz sredstev proračuna SR Slovenije za gradnjo osnovnih šol, na izobraževalno skupnost SR Slovenije (#page=694) ---- Obrazložitev (#page=694) ---- Poročila (#page=695) -- 38. Predlog odloka o prevzemu in odplačilu nekaterih kreditov, ki jih je najelo podjetje Aerodrom Ljuibljana-Pula (#page=695) ---- Obrazložitev (#page=696) ---- Poročila (#page=697) -- 39. Poročilo o obravnavi problematike krvodajalstva v SR Sloveniji (#page=698) -- 40. Poročilo o obravnavi aktov republiške skupnosti otroškega varstva (#page=700) -- 41. Poročilo o obravnavi poslovanja skladov zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenih zavodov v letu 1968 (#page=702) -- 42. Poročilo o obravnavi poslovanja invalidsko-pokojninskega zavarovanja v letu 1968 (#page=705) -- 43. Predlog odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v Skupščini SR Slovenije (#page=707) ---- Obrazložitev (#page=710) -- 44. Predlog odloka o ustanovitvi, sestavi in izvolitvi komisije za pripravo poslovnika enotnega zbora delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije (#page=714) ---- Obrazložitev (#page=715) -- 45. Predlog odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja (#page=715) ---- Obrazložitev (#page=717) -- 46. Predlog odloka o dopolnitvi komisije Skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo (#page=718) ---- Obrazložitev (#page=718) -- 47. Predlog odloka o izvolitvi predsednika in članov začasne komisije republiškega in prosvetno-kulturnega zbora za izdelavo osnutka zakona o skupnostih (in skladih) za kulturne dejavnosti ter o financiranju kulturnih dejavnosti (#page=719) ---- Obrazložitev (#page=720) -- 48. Predlog odloka o izvolitvi predsednika in članov komisije Skupščine SR Slovenije za državno varnost (#page=720) ---- Obrazložitev (#page=721) -- 49. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Mariboru (#page=722) ---- Obrazložitev (#page=730) -- 50. Predlog odloka o imenovanju predsednika in članov upravnega odbora sklada Borisa Kidriča (#page=735) ---- Obrazložitev (#page=735) -- 51. Skupščina SR Slovenije (#page=737) ---- Komisije (#page=737) -- 52. Republiški zbor (#page=740) ---- Odbori in komisije (#page=740) -- 53. Gospodarski zbor (#page=742) ---- Odbori in komisije (#page=742) -- 54. Prosvetno-kulturni zbor (#page=743) ---- Odbori in komisije (#page=743) -- 55. Socialno-zdravstveni zbor (#page=744) ---- Odbori in komisije (#page=744) -- 56. Poslanci Skupščine SR Slovenije (#page=746) ---- Poslanci, izvoljeni v zvezni zbor Skupščine SFR Jugoslavije (#page=749) -- 57. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije (#page=749) -- 58. Ustavno sodišče SR Slovenije (#page=750) -- 59. Vrhovno sodišče SR Slovenije (#page=750) -- 60. Višje gospodarsko sodišče SR Slovenije (#page=750) -- 61. Seznam govornikov (#page=751)
  • dcterms:date
   • 1970
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1970-01-01
  • dcterms:license