Enotni zbor delovnih skupnosti

1. seja - 16. julija 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969

Enotni zbor delovnih skupnosti

1. seja - 16. julija 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1969 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28753
  • dcterms:title
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 1. seja - 16. julija 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 1. seja - 16. julija 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=458) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=458) -- Dnevni red ---- 1. Razprava o aktualnih gospodarskih gibanjih in o uresničevanju ekonomske politike v letu 1969 (#page=459) ---- 2. Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1968 (#page=479) ---- 3. Osnutek zakona o prisilni upravi nad zavodi (#page=479) ---- 4. Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o volitvah delavskih svetov in drugih organov upravljanja v delovnih organizacijah (#page=482) ---- 5. Predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbenopolitičnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji (#page=482) ---- 6. Predlog odloka o prevzemu in odplačilu nekaterih kreditov, ki jih je najelo podjetje Aerodrom Ljubljana-Pula (#page=482) ---- 7. Predlog odloka o ustanovitvi, sestavi in izvolitvi komisije za pripravo poslovnika enotnega zbora delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije (#page=483) ---- 8. Nadaljevanje razprave o aktualnih gospodarskih gibanjih in uresničevanju ekonomske politike v letu 1969 (#page=484)
  • dcterms:date
   • 1969-07-16
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1969-07-16
  • dcterms:license