Republiški zbor

4. seja - 16. julija 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969

Republiški zbor

4. seja - 16. julija 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1969 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28740
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 4. seja - 16. julija 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969
   • Republiški zbor
   • 4. seja - 16. julija 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Skupna obrazložitev stališč izvršnega sveta do vprašanj, ki se nanašajo na aktualna gospodarska gibanja in uresničevanje ekonomske politike v letu 1969 (skupno z gospodarskim, prosvetno-kulturnim in socialno-zdravstvenim ziborom) (#page=106) ---- 2. Odsotnost poslancev (#page=115) ---- 3. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=115) ---- 4. Določitev dnevnega reda (#page=115) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 3. seje republiškega zbora (#page=116) ---- 2. Aktualna gospodarska gibanja in uresničevanje ekonomske politike v letu 1969 (#page=116) ---- 3. Predlog odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanje delegatov občin v Skupščini SR Slovenije (#page=144) ---- 4. Nadaljevanje razprave o aktualnih gospodarskih gibanjih in uresničevanju ekonomske politike v letu 1969 (#page=144) ---- 5. Poslanska vprašanja (#page=153) ---- 6. Drugo nadaljevanje razprave o aktualnih gospodarskih gibanjih in uresničevanju ekonomske politike v letu 1969 (#page=164) ---- 7. Predlog zakona o zaključnem računu in izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1968 (#page=171) ---- 8. Predlog odloka o sprostitvi sredstev posebne obvezne rezerve skladov iz leta 1962 (#page=175) ---- 9. Predlog zakona o prispevku SR Slovenije kmetijskim delovnim organizacijam pri odplačevanju določenih investicijskih kreditov (#page=175) ---- 10. Osnutek zakona o prisilni upravi nad zavodi (#page=184) ---- 11. Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o volitvah delavskih svetov in drugih organov upravljanja v delovnih organizacijah (#page=185) ---- 12. Predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (#page=186) ---- 13. Predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o srednjem šolstvu (#page=187) ---- 14. Predlog zakona o odpravi komisije SR Slovenije za telesno kulturo (#page=188) ---- 15. Predlog zakona o uskladitvi pokojnin upokojenih delavcev, ki so delali na določenih dolžnostih pri organih za notranje zadeve (#page=189) ---- 16. Predlog za izdajo zakona o tržni inšpekciji (#page=190) ---- 17. Predlog za izdajo zakona o tehničnih inšpekcijah na področju industrije in gradbeništva (#page=191) ---- 18. Predlog zakona o spremembi zakona o območjih okrajev in občin v SR Sloveniji (#page=192) ---- 19. Predlog odloka o prenosu sredstev, ki se zbirajo z odplačili posojil iz sredstev proračuna SR Slovenije za gradnjo osnovnih šol, na izobraževalno skupnost SR Slovenije (#page=193) ---- 20. Predlog odloka o prevzemu in odplačilu nekaterih kreditov, ki jih je najelo podjetje Aerodrom Ljubljana-Pula (#page=193) ---- 21. Volitve in imenovanja (#page=194) ---- 22. Usklajevanje amandmajev v zvezi s predlogom sklepov o aktualnih gospodarskih gibanjih in o izvajanju ekonomske politike v letu 1969 (#page=198)
  • dcterms:date
   • 1969-07-16
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1969-07-16
  • dcterms:license