Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972

Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28540
  • dcterms:title
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 21, Seje od 15. VI. 1972 do 31. VIII. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • Priloge -- 1. Pismena vprašanja poslancev (#page=509) -- 2. Poročilo k fragmentom za formiranje raziskovalne politike (#page=520) -- 3. Predlog odloka o potrditvi zaključnega računa sklada Borisa Kidriča za leto 1971 (#page=525) ---- Obrazložitev (#page=525) ---- Poročila (#page=525) -- 4. Predlog odloka o potrditvi finančnega načrta sklada Borisa Kidriča za leto 1972 (#page=528) ---- Obrazložitev (#page=528) ---- Poročilo (#page=529) -- 5. Osnutek zakona o telesnokulturnih skupnostih (#page=530) ---- Obrazložitev (#page=534) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=538) ---- Poročila (#page=539) -- 6. Osnutek zakona o sredstvih za financiranje telesnokulturne dejavnosti v SR Sloveniji (#page=546) ---- Obrazložitev (#page=546) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=548) ---- Poročila (#page=550) -- 7. Osnutek zakona o obveznem pošiljanju tiskov (#page=552) ---- Obrazložitev (#page=555) ---- Poročila (#page=559) -- 8. Predlog odloka o potrditvi statuta Prešernovega sklada (#page=560) ---- Obrazložitev (#page=560) ---- Poročila (#page=561) -- 9. Osnutek zakona o notranjih zadevah (#page=562) ---- Obrazložitev (#page=592) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=596) ---- Poročila (#page=598) -- 10. Osnutek zakona o stalni evidenci splošne volilne pravice in o volilnih imenikih (#page=606) ---- Obrazložitev (#page=615) ---- Poročila (#page=618) -- 11. Predlog zakona o referendumu (#page=622) ---- Obrazložitev (#page=627) ---- Poročila (#page=629) -- 12. Predlog zakona pravosodnem izpitu (#page=630) ---- Obrazložitev (#page=633) ---- Poročila (#page=635) -- 13. Osnutek zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (#page=639) ---- Obrazložitev (#page=688) ---- Stališča izvršnega sveta (#page=704) ---- Poročila (#page=706) -- 14. Osnutek zakona o delovno-varstvenem zavodu Ponikve (#page=715) ---- Obrazložitev (#page=716) ---- Poročila (#page=716) -- 15. Predlog zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice uporabe (#page=717) ---- Obrazložitev (#page=730) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=732) ---- Poročila (#page=734) -- 16. Predlog zakona o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem (#page=745) ---- Obrazložitev (#page=750) ---- Amandma izvršnega sveta (#page=752) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=753) ---- Poročila (#page=754) -- 17. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem planiranju (#page=758) ---- Obrazložitev (#page=760) ---- Mnenje delegatov občin (#page=761) ---- Poročila (#page=761) -- 18. Predlog zakona o davku na promet nepremičnin (#page=764) ---- Obrazložitev (#page=769) ---- Amandma izvršnega sveta (#page=774) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=774) ---- Poročila (#page=777) -- 19. Predlog zakona o republiškem davku na promet kmetijskih zemljišč, ki se pridobivajo v nekmetijske namene (#page=782) ---- Obrazložitev (#page=783) ---- Amandma izvršnega sveta (#page=785) ---- Poročila (#page=785) -- 20. Predlog sklepa o obravnavi soglasja k predlogu zakona o udeležbi federacije pri financiranju zavarovanja izvoznih poslov (#page=787) ---- Poročilo (#page=788) -- 21. Predlog stališč k predlogu za izdajo in k predlogu zakona o financiranju druge etape investicijskih del na regulaciji Donave od Beograda do jugoslovansko-madžarske meje (#page=790) ---- Poročila (#page=792) -- 22. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o šolah z italijanskim oziroma madžarskim učnim jezikom in o dvojezičnih šolah v Socialistični republiki Sloveniji (#page=795) ---- Obrazložitev (#page=798) ---- Poročila (#page=802) -- 23. Predlog zakona o odvetništvu in drugi pravni pomoči (#page=802) ---- Obrazložitev (#page=809) ---- Poročila (#page=813) -- 24. Predlog zakona o overitvi podpisov, pisave in prepisov (#page=822) ---- Obrazložitev (#page=826) ---- Poročila (#page=826) -- 25. Osnutek zakona o družbenem dogovoru in samoupravnem sporazumu o ukrepih za stabilizacijo trga z živino in živalskimi proizvodi (#page=827) ---- Obrazložitev (#page=829) ---- Poročila (#page=831) -- 26. Predlog za izdajo zakona o semenu in sadikah (#page=833) ---- Poročila (#page=847) -- 27. Osnutek zakona o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen v SR Sloveniji (#page=849) ---- Obrazložitev (#page=853) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=855) ---- Poročila (#page=857) -- 28. Osnutek družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1971-1975 (#page=861) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=942) ---- Poročila (#page=951) -- 29. Predlog odloka o potrditvi srednjeročnega načrta vodnega gospodarstva SR Slovenije za obdobje 1971 do 1975 (#page=975) ---- Obrazložitev (#page=975) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=977) ---- Poročila (#page=978) -- 30. Predlog odloka o pooblastitvi izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, da razpolaga z določenimi sredstvi rezervnega sklada SR Slovenije za pomoč na poplavljenih območjih (#page=981) ---- Obrazložitev (#page=981) ---- Poročila (#page=981) -- 31. Predlog odloka o pooblastitvi izvršnega sveta skupščine SR Slovenije za določanje selektivnih namenov za kredite iz določenih sredstev, s katerimi razpolaga SR Slovenija (#page=982) ---- Obrazložitev (#page=983) ---- Poročila (#page=983) -- 32. Predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbenopolitičnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1972 (#page=984) ---- Obrazložitev (#page=985) ---- Poročila (#page=989) -- 33. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o sredstvih SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti (#page=989) ---- Obrazložitev (#page=990) ---- Poročila (#page=990) -- 34. Predlog odloka o udeležbi SR Slovenije pri financiranju investicij za povečanje zmogljivosti šol ter domov za izobraževanje strokovnih kadrov v letu 1972 (#page=991) ---- Obrazložitev (#page=992) ---- Poročila (#page=994) -- 35. Predlog zakona o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen v SR Sloveniji (#page=995) ---- Obrazložitev (#page=999) ---- Poročila (#page=1002) -- 36. Predlog odloka o zagotovitvi sredstev za pospeševanje založniške dejavnosti v letu 1972 (#page=1005) ---- Obrazložitev (#page=1006) ---- Poročila (#page=1006) -- 37. Predlog odloka o sofinanciranju gradnje telovadnice v Študentskem naselju v Ljubljani iz republiških sredstev (#page=1009) ---- Obrazložitev (#page=1010) ---- Poročila (#page=1011) -- 38. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih s prispevkom za graditev stanovanj za udeležence NOV (#page=1011) ---- Obrazložitev (#page=1012) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=1016) ---- Poročila (#page=1017) -- 39. Osnutek zakona o stanarinah (#page=1019) ---- Obrazložitev (#page=1021) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=1023) ---- Poročila (#page=1025) -- 40. Osnutek zakona o ugotovitvi vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj (#page=1031) ---- Obrazložitev (#page=1033) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=1034) ---- Poročila (#page=1035) -- 41. Predlog za izdajo zakona o gozdovih (#page=1037) ---- Poročila (#page=1064) -- 42. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (#page=1068) ---- Obrazložitev (#page=1069) ---- Poročila (#page=1071) -- 43. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o srednjem šolstvu (#page=1076) ---- Obrazložitev (#page=1076) ---- Poročila (#page=1079) -- 44. Predlog odloka o soglasju k finančnemu načrtu dohodkov in izdatkov sklada obveznega starostnega zavarovanja skupnosti starostnega zavarovanja kmetov SR Slovenije za leto 1973 (#page=1081) ---- Obrazložitev (#page=1081) ---- Poročila (#page=1082) -- 45. Poročilo o obravnavi poročila o poslovanju pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji v letu 1971 (#page=1083) -- 46. Poročilo o izidu nadomestnih volitev poslanca v prosvetno-kulturni zbor skupščine SR Slovenije v tretji volilni enoti Gornja Radgona (#page=1085) -- 47. Poročilo o izidu nadomestnih volitev poslanca v prosvetno-kulturni zbor skupščine SR Slovenije v devetnajsti volilni enoti Ljubljana-Vič-Rudnik (#page=1086) -- 48. Poročilo k fragmentom za formiranje raziskovalne politike (#page=1087) -- 49. Poročilo k predlogu predmetnika za osnovne šole (#page=1090) -- 50. Predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru (#page=1091) ---- Obrazložitev (#page=1092) -- 51. Predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Mariboru (#page=1092) ---- Obrazložitev (#page=1093) -- 52. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Novi Gorici (#page=1093) ---- Obrazložitev (#page=1096) -- 53. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Kopru (#page=1097) ---- Obrazložitev (#page=1102) -- 54. Predlog odloka o soglasju k imenovanju direktorja zavoda SR Slovenije za produktivnost dela (#page=1103) ---- Obrazložitev (#page=1104) -- 55. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov SR Slovenije, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije v skupščino republiške skupnosti otroškega varstva (#page=1104) ---- Obrazložitev (#page=1105) -- 56. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi sodnikov za prekrške republiškega senata za prekrške (#page=1105) ---- Obrazložitev (#page=1105) -- 57. Predlog odloka o soglasju k imenovanju direktorja tekstilnega inštituta v Mariboru (#page=1106) ---- Obrazložitev (#page=1106) -- 58. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v svete zdravstvenih delovnih organizacij, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije in o določitvi samoupravnih in družbenopolitičnih skupnosti, ki delegirajo svoje predstavnike v te svete (#page=1107) ---- Obrazložitev (#page=1111) -- 59. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Celju (#page=1112) ---- Obrazložitev (#page=1117) -- 60. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru (#page=1118) ---- Obrazložitev (#page=1123) -- 61. Predlog odloka o imenovanju predsednika in članov upravnega odbora Prešernovega sklada (#page=1124) ---- Obrazložitev (#page=1125) -- 62. Predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru (#page=1126) ---- Obrazložitev (#page=1127) -- 63. Seznam govornikov (#page=1128)
  • dcterms:date
   • 1973
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:28540
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1973-01-01
  • dcterms:license