Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973

Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28524
  • dcterms:title
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • Priloge -- 1. Pismena vprašanja poslancev (#page=293) -- 2. Predlog zakona o stabilizacijskem davku iz skupnega dohodka občanov za leto 1973 (#page=305) ---- Obrazložitev (#page=306) ---- Amandma izvršnega sveta (#page=307) ---- Mnenja in stališča delegatov občin (#page=307) ---- Poročila (#page=308) -- 3. Predlog zakona o stabilizacijskem davku na posest osebnih avtomobilov (#page=311) ---- Obrazložitev (#page=312) ---- Amandma izvršnega sveta (#page=312) ---- Stališče delegatov občin (#page=312) ---- Poročila (#page=313) -- 4. Predlog zakona o uporabi dela dohodkov občinskih proračunov od , prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, davka od prometa proizvodov in storitev ter sodnih taks, ki so bili v letu 1972 izločeni na posebne račune (#page=314) ---- Obrazložitev (#page=315) ---- Mnenje delegatov občin (#page=316) ---- Poročila (#page=316) -- 5. Predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1973 (#page=316) ---- Obrazložitev (#page=319) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=322) ---- Poročila (#page=325) -- 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1971-1976 (#page=331) ---- Obrazložitev (#page=332) ---- Amandma izvršnega sveta (#page=332) ---- Poročila (#page=333) -- 7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o povračilu dela obresti za investicijske kredite za modernizacijo železniških prog v SR Sloveniji (#page=335) ---- Obrazložitev (#page=335) ---- Amandma izvršnega sveta (#page=336) ---- Poročila (#page=337) -- 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nadomestilu za del obresti uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma v SR Sloveniji (#page=339) ---- Obrazložitev (#page=340) ---- Poročila (#page=340) -- 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku odjemalcev električne energije na nizki napetosti za financiranje energetskih objektov (#page=342) ---- Obrazložitev (#page=343) ---- Poročila (#page=344) -- 10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o združevanju sredstev uporabnikov družbenih sredstev za financiranje elektroenergetskih objektov (#page=345) ---- Poročila (#page=347) -- 11. Predlog zatona o spremembah in dopolnitvah zakona o združevanju sredstev odjemalcev električne energije na visoki napetosti za financiranje elektroenergetskih objektov (#page=347) ---- Poročila (#page=349) -- 12. Predlog odloka o obveznostih, ki jih Socialistična republika Slovenija prevzame v letu 1973 za obdobje 1973-1983 za nadomestilo dela obresti za nekatere investicijske kredite v kmetijstvu in v osnovni predelavi kmetijskih pridelkov (#page=349) ---- Obrazložitev (#page=350) ---- Poročila (#page=350) -- 13. Predlog zatona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1973 (#page=351) ---- Obrazložitev (#page=355) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=360) ---- Poročila (#page=360) -- 14. Predlog odloka o finančnem načrtu posebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti za leto 1973 (#page=368) ---- Obrazložitev (#page=371) ---- Mnenje delegatov občin (#page=389) ---- Poročila (#page=390) -- 15. Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1973 (#page=394) ---- Obrazložitev (#page=397) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=400) ---- Poročila (#page=401) -- 16. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vplačevanju obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo (#page=406) ---- Obrazložitev (#page=408) ---- Mnenje delegatov občin (#page=412) ---- Sklep gospodarskega zbora (#page=413) ---- Poročila (#page=413) -- 17. Poročilo k predlogu politike na področju družbenega varstva otrok v SR Sloveniji v letu 1973 ter k ugotovitvam in stališčem skupščine republiške skupnosti otroškega varstva o socialnem varstvu otrok (#page=417) -- 18. Poročilo k dogovoru o temeljnih nalogah kulturnih skupnosti v letu 1973 in programu delovanja kulturne skupnosti Slovenije (#page=419) -- 19. Predlog ustavnega zakona o podaljšanju mandata republiškim poslancem, odbornikom občinskih skupščin in odbornikom skupščine mesta Ljubljana v SR Sloveniji (#page=419) ---- Obrazložitev (#page=420) ---- Poročilo (#page=422) -- 20. Predlog za uskladitev spornega besedila predloga zakona o vodnem prispevku za leto 1973 (#page=422) -- 21. Predlog sklepov in priporočil o idejni usmerjenosti vzgoje in izobraževanja (#page=432) ---- Poročila (#page=432) -- 22. Predlog ugotovitev in sklepov o investicijski politiki na področju negospodarskih investicij (#page=434) ---- Poročila (#page=435) -- 23. Predlog zakona o sredstvih za delo upravnih organov v SR Sloveniji (#page=448) ---- Obrazložitev (#page=454) ---- Poročila (#page=462) -- 24. Predlog odloka o soglasju k programu cestnih del za obdobje 1971-1975 (#page=466) ---- Obrazložitev (#page=467) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=467) ---- Poročila (#page=468) -- 25. Predlog odloka o soglasju k zaključnemu računu vodnega sklada SR Slovenije za leto 1972 (#page=471) ---- Obrazložitev (#page=471) ---- Poročilo (#page=471) -- 26. Predlog odtoka o potrditvi finančnega načrta vodnega sklada SR Slovenije za leto 1973 (#page=472) ---- Obrazložitev (#page=472) ---- Poročilo (#page=473) -- 27. Poročilo o izidu nadomestnih volitev poslanca v gospodarski zbor skupščine SR Slovenije (v 17. volilni enoti Ljubljana-Center) (#page=473) -- 28. Poročilo o izidu nadomestnih volitev poslanca v gospodarski zbor skupščine SR Slovenije (v 24. volilni enoti Domžale) (#page=474) -- Poročilo o izidu nadomestnih volitev poslanca v gospodarski zbor skupščine SR Slovenije (v 1. volilni enoti Murska Sobota) (#page=474) -- 30. Predlog odloka o imenovanju predstavnika družbene skupnosti, ki ga imenuje skupščina SR Slovenije v svet inštituta za ekonomska raziskovanja v Ljubljani in o določitvi delovnih in drugih organizacij, ki delegirajo svojega predstavnika v ta svet (#page=475) ---- Obrazložitev (#page=477) -- 31. Predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za prosveto in kulturo (#page=476) ---- Obrazložitev (#page=477) -- 32. Predlog odloka o razrešitvi namestnika republiškega sekretarja za notranje zadeve (#page=477) ---- Obrazložitev (#page=478) -- 33. Predlog odloka o imenovanju direktorja loterijskega zavoda Slovenije (#page=478) -- 34. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije v svet loterijskega zavoda Slovenije in o določitvi organizacij, ki imenujejo svojega predstavnika v ta svet (#page=479) ---- Obrazložitev (#page=480) -- 35. Predlog odloka o razrešitvi predsednika okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru in izvolitvi predsednika okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani (#page=481) ---- Obrazložitev (#page=482) -- 36. Predlog odloka o izvolitvi sodnikov okrožnega sodišča v Kranju (#page=483) ---- Obrazložitev (#page=483) -- 37. Predlog odloka o razrešitvi sodnikov okrožnega sodišča v Celju in Ljubljani (#page=484) ---- Obrazložitev (#page=484) -- 38. Predlog odloka o izvolitvi člana odbora za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije (#page=484) ---- Obrazložitev (#page=485) -- 39. Seznam govornikov (#page=486)
  • dcterms:date
   • 1974
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-01-01
  • dcterms:license