Gospodarski zbor

50. seja - 28. februarja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973

Gospodarski zbor

50. seja - 28. februarja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28517
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 50. seja - 28. februarja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973
   • Gospodarski zbor
   • 50. seja - 28. februarja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=91) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=91) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev 49. seje gospodarskega zbora (#page=93) ---- 2. Verifikacija mandata na novo izvoljenega poslanca gospodarskega zbora Alojza Kolenca (#page=93) ---- 3. Odstop poslanca Davida Jazbeca od mandata poslanca gospodarskega zbora (#page=94) ---- 4. Poslanska vprašanja (#page=94) ---- 5. Osnutek ustavnega zakona o podaljšanju mandata zveznih poslancev (#page=100) ---- 6. Predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1973 (#page=100) ---- 7. Predlog zakona o stabilizacijskem davku iz skupnega dohodka občanov za leto 1973 (#page=118) ---- 8. Predlog zakona o stabilizacijskem davku na posest osebnih avtomobilov (#page=120) ---- 9. Predlog zakona o uporabi dela dohodkov občinskih proračunov od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, davka od prometa proizvodov in storitev ter sodnih taks, ki so bili v letu 1972 izločeni na posebne račune (#page=121) ---- 10. Predlog odloka o finančnem načrtu posebnega računa - sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti za leto 1973 (#page=122) ---- 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1971-1976 (#page=130) ---- 12. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o povračilu dela obresti za investicijske kredite za modernizacijo železniških prog v SR Sloveniji (#page=131) ---- 13. Obravnava predloga zakonov o spremembah in dopolnitvah zakonov o financiranju graditve energetskih objektov (#page=133) ---- 14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nadomestilu za del obresti uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma v SR Sloveniji (#page=134) ---- 15. Predlog odloka o obveznosti, ki jih Socialistična republika Slovenija prevzame v letu 1973 za obdobje 1973-1983 za nadomestilo dela obresti za nekatere investicijske kredite v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov (#page=135) ---- 16. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vplačevanju obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo (#page=135) ---- 17. Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1973 (#page=141) ---- 18. Predlog sklepov in priporočil o ukrepih za izboljšanje varnosti pred požarom (#page=143) ---- 19. Protokol o VII zasedanju ter protokol o VIII zasedanju mešane komisije med SFRJ in LR Madžarsko o prevozu blaga s tovornimi vozili in o carinskem postopku v zvezi s temi prevozi (#page=144) ---- 20. Predlog odtoka o imenovanju predstavnika družbene skupnosti, ki ga imenuje skupščina SR Slovenije v svet inštituta za ekonomska raziskovanja v Ljubljani in o določitvi delovnih in drugih organizacij, ki delegirajo predstavnike v ta svet (#page=144)
  • dcterms:date
   • 1973-02-28
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1973-02-28
  • dcterms:license