Republiški zbor

54. seja - 28. februarja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973

Republiški zbor

54. seja - 28. februarja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28515
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 54. seja - 28. februarja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973
   • Republiški zbor
   • 54. seja - 28. februarja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 26, Seje od 15. II. 1973 do 31. III. 1973
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=5) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=5) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 53. seje republiškega zbora (#page=6) ---- 2. Predlog zakona o stabilizacijskem davku iz skupnega dohodka občanov za leto 1973 (#page=6) ---- 3. Predlog zakona o stabilizacijskem davku na posest osebnih avtomobilov (#page=8) ---- 4. Predlog zakona o uporabi dela dohodkov občinskih proračunov od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, davka od prometa proizvodov in storitev ter sodnih taks, ki so bili v letu 1072 izločeni na posebne račune (#page=9) ---- 5. Predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v l. 1973 (#page=10) ---- 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1971-1976 (#page=24) ---- 7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o povračilu dela obresti za investicijske kredite za modernizacijo železniških prog v Sloveniji (#page=24) ---- 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nadomestilu za del obresti uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma v Sloveniji (#page=25) ---- 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku odjemalcev električne energije na nizki napetosti za financiranje energetskih objektov (#page=26) ---- 10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o združevanju sredstev uporabnikov družbenih sredstev za financiranje elektroenergetskih objektov (#page=26) ---- 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o združevanju sredstev odjemalcev električne energije na visoki napetosti za financiranje elektroenergetskih objektov (#page=26) ---- 12. Predlog odloka o obveznostih, ki jih SR Slovenija prevzame v letu 1973 za obdobje 1973-1983 za nadomestilo dela obresti za nekatere investicijske kredite v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov (#page=26) ---- 13. Poslanska vprašanja (#page=27) ---- 14. Volitve in imenovanja (#page=32) ---- 15. Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1973 (#page=33) ---- 16. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o plačevanju obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo (#page=37) ---- 17. Predlog zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1973 (#page=46) ---- 18. Predlog odloka o finančnem načrtu posebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti za leto 1973 (#page=53)
  • dcterms:date
   • 1973-02-28
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1973-02-28
  • dcterms:license