• Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28467
  • dcterms:title
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 11. VII. do 31. X. 1964
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • Priloge -- 1. Pismena vprašanja poslancev (#page=403) ---- Vprašanje Daneta Debiča, poslanca Prosvetno-kulturnega zbora (#page=403) ---- Vprašanje Jožice Suhadolnik, poslanke Socialno-zdravstvenega zbora (#page=403) -- 2. Predlog sklepov o nekaterih ukrepih za nadaljnji gospodarski razvoj v SR Sloveniji (#page=404) ---- Poročilo odbora za družbeni plan in finance RZ in odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov GZ (#page=407) ---- Predlog mnenja Prosvetno-kulturnega zbora k analizi o izpolnjevanju temeljnih smernic in nalog družbenega plana SR Slovenije za prvih 8 mesecev 1964. leta (#page=414) ---- Poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov PKZ (#page=415) ---- Poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov SZZ (#page=418) -- 3. Predlog zakona o spremembi zakona o območjih okrajev in občin v SR Sloveniji (#page=421) ---- Obrazložitev (#page=424) ---- Poročilo odbora za organizacijsko-politična vprašanja RZ (#page=426) ---- Poročilo komisije za usklajevanje republiških predpisov z ustavo in zakonodajno-pravne komisije (#page=427) -- 4. Predlog sklepov o razvoju radia in televizije (#page=428) ---- Poročilo začasnega odbora za problematiko radia in televizije PKZ (#page=430) -- 5. Predlog sklepov o medobčinskem sodelovanju na področju javnih služb (#page=433) ---- Poročilo začasnega odbora za proučitev medkomunalnega sodelovanja OPZ (#page=435) ---- Poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov PKZ (#page=438) ---- Poročilo zbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov SZZ (#page=439) -- 6. Predlog resolucije o razvoju gradbeništva v SR Sloveniji v prihodnjem obdobju (#page=441) ---- Poročilo odbora za industrijo in promet RZ in začasnega odbora za gradbeništvo GZ (#page=444) -- 7. Predlog sklepov o obveščanju občanov o delu predstavniških teles, njihovih organov in organov družbenega samoupravljanja (#page=448) ---- Poročilo začasnega odbora za proučitev problemov obveščanja občanov o delu predstavniških teles, njihovih organov in organov družbenega samoupravljanja OPZ (#page=449) -- 8. Predlog zakona o pomilostitvi (#page=473) ---- Obrazložitev (#page=475) ---- Poročilo odbora za organizacijsko-politična vprašanja RZ (#page=476) ---- Poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov OPZ (#page=477) ---- Poročilo komisije za usklajevanje republiških predpisov z ustavo in zakonodajno-pravne komisije (#page=477) -- 9. Varstvo otrok v SR Sloveniji (#page=479) ---- Poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov PKZ (#page=512) ---- Poročilo začasnega odbora za proučevanje varstva otroka SZZ (#page=513) -- 10. Poročilo o obravnavi gradiva o statutih splošno izobraževalnih šol v SR Sloveniji (#page=514) -- 11. Predlog sklepa o imenovanju člana v odbor za nagrado Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije (#page=516) ---- Poročilo komisije za volitve in imenovanja (#page=517) -- 12. Predlog sklepa o izvolitvi in razrešitvi sodnikov (#page=517) ---- Obrazložitev (#page=518) ---- Poročilo komisije za volitve in imenovanja (#page=518) -- 13. Predlog sklepa o izvolitvi sedmih članov v svet Odvetniške zbornice Slovenije (#page=519) ---- Poročilo komisije za volitve in imenovanja (#page=519) -- 14. Predlog sklepa o ustanovitvi in sestavi začasnega odbora Gospodarskega zbora za proučevanje servisne in storitvene dejavnosti (#page=520) -- 15. Predlog sklepa o ustanovitvi in sestavi začasnega odbora Prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje varstva otrok in mladine (#page=521) -- 16. Predlog sklepa o ustanovitvi in sestavi začasnega odbora Prosvetnokulturnega zbora za varstvo kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti (#page=521) -- 17. Predlog sklepa o izvolitvi občasnih sodnikov Višjega gospodarskega sodišča SR Slovenije (#page=522) -- 18. Poročilo o nadomestnih volitvah za poslanca Socialno-zdravstvenega zbora v 53. volilni enoti Maribor-Center I (#page=525) -- 19. Okvirni program dela Republiškega zbora za razdobje september - december 1964 (#page=526) -- 20. Okvirni program dela Gospodarskega zbora za razdobje september - december 1964 (#page=526) -- 21. Okvirni program dela Prosvetno-kulturnega zbora za razdobje september - december 1964 (#page=527) -- 22. Okvirni program dela Socialno-zdravstvenega zbora za razdobje september - december 1964 (#page=528) -- 23. Okvirni program dela Organizacijsko-političnega zbora za razdobje september - december 1964 (#page=528) -- 24. Skupščina SR Slovenije (#page=530) ---- Odbori in komisije (#page=530) -- 25. Republiški zbor (#page=531) ---- Odbori in komisije (#page=531) -- 26. Gospodarski zbor (#page=534) ---- Odbori in komisije (#page=534) -- 27. Prosvetno-kulturni zbor (#page=535) ---- Odbori in komisije (#page=535) -- 28. Socialno-zdravstveni zbor (#page=536) ---- Odbori in komisije (#page=536) -- 29. Organizacijsko-politični zbor (#page=536) ---- Odbori in komisije (#page=537) -- 30. Poslanci Skupščine SR Slovenije (#page=538) ---- Poslanci, izvoljeni v Zvezni zbor Skupščine SFRJ (#page=541) -- 31. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije (#page=541) -- 32. Ustavno sodišče SR Slovenije (#page=542) -- 33. Vrhovno sodišče SR Slovenije (#page=542) -- 34. Višje gospodarsko sodišče SR Slovenije (#page=542) -- 35. Seznam govornikov (#page=543)
  • dcterms:date
   • 1965
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1965-01-01
  • dcterms:license