Zbor občin

20. seja - 24. septembra 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. IX. 1975 do 31. X. 1975

Zbor občin

20. seja - 24. septembra 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. IX. 1975 do 31. X. 1975

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1975 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28404
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 20. seja - 24. septembra 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. IX. 1975 do 31. X. 1975
   • Zbor občin
   • 20. seja - 24. septembra 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. IX. 1975 do 31. X. 1975
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=111) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=111) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=113) ---- 2. Odobritev zapisnika 19. seje Zbora občin (#page=114) ---- 3. Uresničevanje ustavnih določb o združenem delu in o združevanju dela in sredstev družbene reprodukcije (#page=114) ---- 4. Osnutek dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje od 1976 do 1980 (#page=116) ---- 5. Osnutek temeljev za dogovor o družbenem načrtu Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do 1980 (#page=148) ---- 6. Predlog temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja SFR Jugoslavije do leta 1985 (#page=153) ---- 7. Osnutek zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji in manj razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji v obdobju od 1976 do 1980 (#page=153) ---- 8.Nadaljevanje razprave o osnutku dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980 (#page=170) ---- 9. Samoupravni sporazum o ustanovitvi Zdravstvene skupnosti Slovenije (#page=171) ---- 10. Sklep o imenovanju sekretarja Zdravstvene skupnosti Slovenije (#page=172) ---- 11. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih (#page=172) ---- 12. Predlog odloka o spremembi odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da najame kredit za obnovo in razširitev reprezentančnega objekta SR Slovenije grad Brdo pri Kranju (#page=179) ---- 13. Osnutek odloka o določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje programa po zakonu o zagotavljanju sredstev za financiranje programa integracij in modernizacije skupnih služb za vodenje civilnih in vojaških zrakoplovov (#page=180) ---- 14. Osnutek odloka o določitvi zneska sredstev po zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za financiranje programa investicijskih vlaganj Zveznega sekretariata za zunanje zadeve od leta 1974 do leta 1979 (#page=181) ---- 15. Predlog odloka o pristopu k dogovoru o uskladitvi ukrepov davčne politike za spodbujanje znanstveno-raziskovalnega dela, izumiteljstva in tehničnih izboljšav (#page=181) ---- 16. Volitve in imenovanja (#page=182) ---- 17. Vprašanja delegatov (#page=183)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1975-09-24
  • dcterms:license