Zbor združenega dela

20. seja - 24. septembra 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. IX. 1975 do 31. X. 1975

Zbor združenega dela

20. seja - 24. septembra 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. IX. 1975 do 31. X. 1975

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1975 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28402
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 20. seja - 24. septembra 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. IX. 1975 do 31. X. 1975
   • Zbor združenega dela
   • 20. seja - 24. septembra 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. IX. 1975 do 31. X. 1975
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=5) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=6) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (#page=7) ---- 2. Odobritev zapisnika 19. seje Zbora združenega dela (#page=8) ---- 3. Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (#page=8) ---- 4. Poročilo o uresničevanju ustavnih določb o združenem delu in o združevanju dela in sredstev družbene reprodukcije (#page=9) ---- 5. Osnutek dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje od 1976 do 1980 (#page=14) ---- 6. Osnutek temeljev za dogovor o družbenem načrtu Jugoslavije za obdobje 1976 do 1980 (#page=34) ---- 7. Predlog temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja Socialistične federativne republike Jugoslavije do leta 1985 (#page=38) ---- 8. Osnutek zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji in manj razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji v obdobju od 1976 do 1980 (#page=39) ---- 9. Samoupravni sporazum o ustanovitvi Zdravstvene skupnosti Slovenije (#page=47) ---- 10. Sklep o imenovanju sekretarja Zdravstvene skupnosti Slovenije (#page=48) ---- 11. Predlog odloka o spremembi odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da najame kredit za obnovo in razširitev reprezentančnega objekta SR Slovenije grad Brdo pri Kranju (#page=48) ---- 12. Sporazum o zavarovanju investicij med vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Kraljevine Nizozemske (#page=49) ---- 13. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o posojilu med vlado SFR Jugoslavijo in Agencijo za mednarodni razvoj, agencijo vlade Združenih držav Amerike (#page=49) ---- 14. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado SFR Jugoslavije in vlado Čehoslovaške socialistične republike o dolgoročnem sodelovanju pri izkoriščanju jugoslovanskega naftovoda za transport nafte čez ozemlje SFR Jugoslavije v Čehoslovaško socialistično republiko (#page=50) ---- 15. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado SFR Jugoslavija in vlado Ljudske republike Madžarske o dolgoročnem sodelovanju pri izkoriščanju jugoslovanskega naftovoda za transport nafte čez ozemlje Jugoslavije v Ljudsko republiko Madžarsko (#page=51) ---- 16. Osnutek odloka o določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje programa po zakonu o zagotavljanju sredstev za financiranje programa integracije in modernizacije skupnih služb za vodenje civilnih in vojaških zrakoplovov (#page=51) ---- 17. Osnutek odloka o določitvi skupnega zneska sredstev po zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za financiranje programa investicijskih vlaganj Zveznega sekretariata za zunanje zadeve od leta 1974 do 1979 (#page=52) ---- 18. Osnutek zakona o obračunavanju in poravnavi tečajnih razlik pri poslovanju bank z deviznimi vlogami občanov v letih 1973 in 1974 (#page=53) ---- 19. Predlog odloka o pristopu k dogovoru o uskladitvi ukrepov davčne politike za spodbujanje znanstveno-raziskovalnega dela, izumiteljstva in tehničnih izboljšav (#page=54) ---- 20. Volitve in imenovanja (#page=54) ---- 21. Delegatska vprašanja (#page=55) ---- 22. Nadaljevanje razprave k osnutku dogovora o družbenem planu Slovenije za obdobje 1976 do 1980 (#page=56) ---- 23. Nadaljevanje vprašanj delegatov (#page=58)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1975-09-24
  • dcterms:license