Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972

Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28389
  • dcterms:title
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 22, Seje od 1. IX. 1972 do 31. X. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • Priloge -- 1. Pismena vprašanja poslancev (#page=402) -- 2. Predlog sklepov in priporočil za nadaljnje delo sodišč in javnega tožilstva v SR Sloveniji (#page=414) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=419) ---- Poročila (#page=420) -- 3. Predlog za izdajo zakona o osebnem delu občanov, ki z delovnimi sredstvi v njihovi lastnini samostojno opravljajo obrtne, gostinske, prevozniške, trgovinske in projektivne gospodarske dejavnosti (#page=424) ---- Poročila (#page=456) -- 4. Osnutek zakona o Narodni banki Slovenije (#page=463) ---- Obrazložitev (#page=472) ---- Poročila (#page=477) -- 5. Predlog zakona o dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=482) ---- Obrazložitev (#page=482) ---- Poročila (#page=483) -- 6. Predlog zakona o podaljšanju veljavnosti zakona o prispevku SR Slovenije kmetijskim delovnim organizacijam pri odplačevanju določenih investicijskih kreditov (#page=483) ---- Poročila (#page=484) -- 7. Predlog odloka o dodelitvi posojila iz rezervnega sklada SR Slovenije občinam na območju SR Slovenije, prizadetim ob poplavah in neurju v letu 1972 (#page=484) ---- Obrazložitev (#page=485) ---- Poročila (#page=486) -- 8. Predlog odloka o soglasju za ratifikacijo sporazuma o dobavah delov za prvo vgraditev za proizvodnjo osebnih avtomobilov v volški tovarni avtomobilov iz SFRJ v ZSSR (#page=486) ---- Poročila (#page=487) -- 9. Predlog odloka o soglasju k sporazumu o garanciji med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj za posojilo št. 836 YU (projekt prenosne mreže) (#page=489) ---- Poročila (#page=490) -- 10. Poročilo k predlogu za ratifikacijo sporazuma med SFRJ in ZDA o garanciji za ameriške privatne investicije od nekomercialnih rizikov (#page=491) ---- Poročila (#page=491) -- 11. Predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji mednarodne konvencije za varstvo ptic, ki je bila sklenjena 18. oktobra 1950 v Parizu (#page=492) ---- Obrazložitev (#page=492) ---- Poročilo (#page=493) -- 12. Predlog zakona o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval (#page=493) ---- Obrazložitev (#page=495) ---- Poročila (#page=499) -- 13. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (#page=499) ---- Obrazložitev (#page=501) ---- Poročila (#page=503) -- 14. Predlog odloka o potrditvi sprememb in dopolnitev statuta izobraževalne skupnosti SR Slovenije (#page=504) ---- Obrazložitev (#page=504) ---- Poročila (#page=505) -- 15. Predlog zakona o spremembi zakona o raziskovalni dejavnosti (#page=505) ---- Obrazložitev (#page=505) ---- Poročila (#page=506) -- 16. Predlog zakona o »Tednu otroka« (#page=506) ---- Obrazložitev (#page=507) ---- Poročila (#page=507) -- 17. Predlog za izdajo zakona o varstvu zraka pred onesnaženjem (#page=509) ---- Poročila (#page=512) -- 18. Poročilo o izvajanju sklepa in priporočila za izboljšanje krvodajalske dejavnosti v SR Sloveniji (#page=516) -- 19. Osnutek zakona o volitvah in odpoklicu članov predsedstva SFR Jugoslavije iz Socialistične republike Slovenije (#page=518) ---- Obrazložitev (#page=522) ---- Poročila (#page=525) -- 20. Predlog zakona o evidenci volilne pravice (#page=528) ---- Obrazložitev (#page=537) ---- Poročila (#page=540) -- 21. Osnutek zakona o poravnalnih svetih (#page=541) ---- Obrazložitev (#page=542) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=544) ---- Poročila (#page=545) -- 22. Osnutek zakona o zemljiškem katastru (#page=547) ---- Obrazložitev (#page=563) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=572) ---- Poročila (#page=574) -- 23. Osnutek zakona o geodetski izmeri (#page=579) ---- Obrazložitev (#page=587) ---- Mnenja, stališča .in predlogi delegatov občin (#page=590) ---- Poročila (#page=592) -- 24. Poročilo k informaciji o gradnji in financiranju kliničnega centra v prvem polletju 1972. leta (#page=595) -- 25. Poročilo k informaciji o gradnji predkliničnih inštitutov I. faze medicinske fakultete v Ljubljani (#page=596) -- 26. Mnenje k poročilu o družbeni skrbi za telesno in duševno prizadete otroke in mladostnike z vidika varstva in vzgoje (#page=598) -- 27. Mnenje k poročilu o družbeni skrbi za otroke, motene v telesnem in duševnem razvoju (#page=599) -- 28. Predlog odloka o soglasju k predlogu zvezne skupščine, da se začne s spremembo ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije (#page=600) ---- Obrazložitev (#page=601) ---- Predlog, da se začne s spremembo ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije (#page=601) -- 29. Osnutek zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v SR Sloveniji (#page=603) ---- Obrazložitev (#page=612) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=625) ---- Poročila (#page=630) -- 30. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov (#page=641) ---- Obrazložitev (#page=650) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=655) ---- Poročila (#page=657) -- 31. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=661) ---- Obrazložitev (#page=662) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=664) ---- Poročila (#page=664) -- 32. Predlog zakona o kompenzacijah proizvajalcem kruha (#page=665) ---- Obrazložitev (#page=666) ---- Poročila (#page=667) -- 33. Predlog odloka o potrditvi srednjeročnega načrta in dodatka k srednjeročnemu načrtu vodnega gospodarstva SR Slovenije za obdobje 1971 do 1975 (#page=668) ---- Obrazložitev (#page=668) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=669) ---- Poročila (#page=670) -- 34. Predlog odloka o spremembi odloka o določitvi števila sodnikov pri vrhovnem sodišču SR Slovenije in pri okrožnih sodiščih v Socialistični republiki Sloveniji (#page=671) ---- Obrazložitev (#page=671) -- 35. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi članov skupne komisije vseh zborov skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja (#page=672) ---- Obrazložitev (#page=672) -- 36. Predlog odloka o izvolitvi članov upravnega odbora sklada za pospeševanje upodabljajoče umetnosti »Moša Pijade« (#page=673) ---- Obrazložitev (#page=673) -- 37. Predlog odloka o razrešitvi sodnikov okrožnega sodišča v Mariboru (#page=674) ---- Obrazložitev (#page=675) -- 38. Predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru (#page=675) ---- Obrazložitev (#page=675) -- 39. Predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Celju (#page=676) ---- Obrazložitev (#page=677) -- 40. Seznam govornikov (#page=678)
  • dcterms:date
   • 1973
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1973-01-01
  • dcterms:license