Družbenopolitični zbor

46. seja - 21. novembra 1977

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977

Družbenopolitični zbor

46. seja - 21. novembra 1977

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1977 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28321
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 46. seja - 21. novembra 1977
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977
   • Družbenopolitični zbor
   • 46. seja - 21. novembra 1977
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=461) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=461) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 45. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=462) ---- 2. Osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje od 1976 do 1980 v letu 1978, z globalno oceno razvoja SR Slovenije v letu 1977 in o možnostih razvoja v letu 1978 (#page=462) ---- 3. Osnutek sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980, z osnutkom odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene ta dogovor (#page=488) ---- 4. Osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1976 do 1980 v letu 1978 (#page=494) ---- 5. Predlog za izdajo zakona o družbenoekonomskih osnovah svobodne menjave dela, z osnutkom zakona (#page=496) ---- 6. Predlog za izdajo zakona o skupščinskih volitvah, z osnutkom zakona (#page=508) ---- 7. Predlog za izdajo zakona o dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, z osnutkom zakona (#page=513) ---- 8. Predlog za spremembo odloka o določitvi števila sodnikov pri Sodišču združenega dela SR Slovenije (#page=514) ---- 9. Volitve in imenovanja (#page=514) ---- 10. Nadaljevanje razprave o osnutku resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1976 do 1980 v letu 1978 (#page=516) ---- 11. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=519)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1977-11-21
  • dcterms:license