Zbor občin

54. seja - 23. novembra 1977

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977

Zbor občin

54. seja - 23. novembra 1977

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1977 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28318
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 54. seja - 23. novembra 1977
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977
   • Zbor občin
   • 54. seja - 23. novembra 1977
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=335) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 54. seje Zbora občin (#page=336) ---- 2. Osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana Socialistične republike Slovenije od leta 1976 do leta 1980 v letu 1978 (#page=338) ---- 3. Osnutek sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje od 1976 do 1980, z odlokom o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene dogovor o spremembah in dopolnitvah dogovora o temeljih družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje od 1976 do 1980 (#page=365) ---- 4. Izhodišča za pripravo proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1978 (#page=366) ---- 5. Osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do leta 1980 v letu 1978 (#page=366) ---- 6. Osnutek skupne devizne politike Jugoslavije v letu 1978, osnutek projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1978 in osnutek Jugoslavije za leto 1978 in osnutek projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1978 (#page=369) ---- 7. Osnutek zakona o skupnem obsegu proračunskih dohodkov federacije v letu 1978 (#page=370) ---- 8. Osnutek odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije v letu 1978 (#page=370) ---- 9. Predlog za izdajo zakona o družbenoekonomskih osnovah svobodne menjave dela, z osnutkom zakona (#page=371) ---- 10.Predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1978, z osnutkom zakona (#page=377) ---- 11. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev, z osnutkom zakona (#page=380) ---- 12. Predlog za izdajo zakona o skupščinskih volitvah, z osnutkom zakona (#page=380) ---- 13. Predlog za izdajo zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, z osnutkom zakona (#page=382) ---- 14. Predlog za izdajo zakona o dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ, z osnutkom zakona (#page=385) ---- 15. Nadaljevanje razprave o osnutku resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980 v letu 1978 (#page=385) ---- 16. Osnutek zakona o založništvu (#page=387) ---- 17. Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o skupnem obsegu proračunskih izdatkov federacije za leto 1977 (#page=388) ---- 18. Osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za vračilo premij za mleko, ki so jih republike in avtonomni pokrajini izplačale v razdobju od leta 1973 do leta 1975 (#page=389) ---- 19. Dogovor o usmerjanju in uporabi posojil Mednarodne banke za obnovo in razvoj v razdobju od 1. julija 1976 do 30. junija 1981 (#page=389) ---- 20. Osnutek odloka o ugotavljanju prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1978 odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino (#page=390) ---- 21. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=390) ---- 22. Usklajevanje amandmaja k osnutku resolucije SR Slovenije za prihodnje leto (#page=392)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1977-11-23
  • dcterms:license