Zbor občin

52. seja - 19. oktobra 1977

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977

Zbor občin

52. seja - 19. oktobra 1977

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1977 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28316
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 52. seja - 19. oktobra 1977
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977
   • Zbor občin
   • 52. seja - 19. oktobra 1977
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=278) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 52. seje Zbora občin (#page=279) ---- 2. Odobritev zapisnika 51. seje Zbora občin (#page=280) ---- 3. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za odpravljanje posledic potresa na Kozjanskem in v Posočju, z osnutkom zakona (#page=281) ---- 4. Predlog za izdajo zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (#page=285) ---- 5. Predlog odloka o potrditvi dogovora o temeljnih merilih za ugotavljanje katastrskega dohodka (#page=285) ---- 6. Potrditev statuta Zdravstvene skupnosti Slovenije (#page=286) ---- 7. Samoupravni sporazum o ustanovitvi Zveze skupnosti za varstvo pred požarom SR Slovenije (#page=287) ---- 8. Statut Zveze skupnosti za varstvo pred požarom SR Slovenije (#page=289) ---- 9. Predlog programa dela Zbora občin Skupščine SR Slovenije za obdobje od septembra 1977 do julija 1978 (#page=289) ---- 10. Predlog za izdajo zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka, z osnutkom zakona (#page=291) ---- 11. Osnutek zakona o sredstvih rezerv (#page=296) ---- 12. Dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj barvaste metalurgije v obdobju od leta 1976 do leta 1980 (#page=296) ---- 13. Družbeni dogovor o ekonomskih in drugih ukrepih, s katerimi bodo železnici zagotovljeni normalni pogoji gospodarjenja (#page=297) ---- 14. Predlog odloka o pristopu Socialistične republike Slovenije k dogovoru o prepustitvi Socialistični avtonomni pokrajini Kosovo dela prispevka, ki ga mora vplačati v proračun federacije v letih 1978, 1979 in 1980 (#page=298) ---- 15. Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene dogovor o izdelavi kompleksne geološke karte Jugoslavije (#page=298) ---- 16. Predlog za izdajo zakona o sklepanju in izvrševanju mednarodnih pogodb (#page=299) ---- 17. Predlog zakona o ratifikaciji konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem, protokola o preprečevanju onesnaženja Sredozemskega morja zaradi potapljanja odpadnih in drugih materialov z ladij in zrakoplovov ter protokola o sodelovanju v boju zoper onesnaženje Sredozemskega morja z nafto in drugimi škodljivimi snovmi ob nesrečah (#page=300) ---- 18. Volitve in imenovanja (#page=301) ---- 19. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=301)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1977-10-19
  • dcterms:license