Zbor združenega dela

53. seja - 19. oktobra 1977

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977

Zbor združenega dela

53. seja - 19. oktobra 1977

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1977 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28312
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 53. seja - 19. oktobra 1977
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977
   • Zbor združenega dela
   • 53. seja - 19. oktobra 1977
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=60) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 53. seje Zbora združenega dela (#page=61) ---- 2. Odobritev zapisnika 52. seje Zbora združenega dela (#page=63) ---- 3. Predlog za izdajo zakona o delovnih razmerjih, z osnutkom zakona (#page=63) ---- 4. Osnutek zakona o referendumu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja (#page=78) ---- 5. Osnutek zakona o volitvah in odpoklicu organov upravljanja in o imenovanju poslovnih organov v organizacijah združenega dela (#page=81) ---- 6. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za odpravljanje posledic potresa na Kozjanskem in v Posočju, z osnutkom zakona (#page=83) ---- 7. Predlog za izdajo zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (#page=87) ---- 8. Predlog odloka o potrditvi dogovora o temeljnih merilih za ugotavljanje katastrskega dohodka (#page=88) ---- 9. Statut Zdravstvene skupnosti Slovenije (#page=88) ---- 10. Samoupravni sporazum o ustanovitvi Zveze skupnosti za varstvo pred požarom SR Slovenije (#page=89) ---- 11. Statut Zveze skupnosti za varstvo pred požarom SR Slovenije (#page=90) ---- 12. Predlog programa dela Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za obdobje od septembra 1977 do julija 1978 (#page=90) ---- 13. Predlog za izdajo zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka, z osnutkom zakona (#page=92) ---- 14. Osnutek zakona o sredstvih rezerv (#page=98) ---- 15. Dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj barvne metalurgije za dobo od leta 1976 do leta 1980 (#page=100) ---- 16. Družbeni dogovor o ekonomskih in drugih ukrepih, s katerimi bodo železnici zagotovljeni normalni pogoji gospodarjenja (#page=101) ---- 17. Predlog odloka o pristopu Socialistične republike Slovenije k dogovoru o prepustitvi Socialistični avtonomni pokrajini Kosovo dela prispevka, ki ga mora vplačati v proračun federacije v letih 1978, 1979 in 1980 (#page=102) ---- 18. Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene dogovor o izdelavi kompleksne geološke karte Jugoslavije (#page=103) ---- 19. Predlog za izdajo zakona o sklepanju in izvrševanju mednarodnih pogodb (#page=103) ---- 20. Predlog zakona o ratifikaciji konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem, protokola o preprečevanju onesnaženja Sredozemskega morja zaradi potapljanja odpadkov in drugih materialov z ladij in zrakoplovov ter protokola o sodelovanju v boju zoper onesnaževanje Sredozemskega morja z nafto in drugimi škodljivi snovmi v primeru nesreče (#page=104) ---- 21. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-1469) (#page=106) ---- 22. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-1477) (#page=106) ---- 23. Predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrožnega sodišča v Mariboru (#page=106) ---- 24. Vprašanja delegatov (#page=107)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1977-10-19
  • dcterms:license