Zbor združenega dela

52. seja - 28. septembra 1977

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977

Zbor združenega dela

52. seja - 28. septembra 1977

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1977 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28311
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 52. seja - 28. septembra 1977
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977
   • Zbor združenega dela
   • 52. seja - 28. septembra 1977
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 16, Seje od 1. IX. 1977 do 30. XI. 1977
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=5) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 52. seje Zbora združenega dela (#page=7) ---- 2. Odobritev zapisnikov 50. in 51. seje Zbora združenega dela (#page=9) ---- 3. Predlog zakona o skupnostih za ceste (#page=9) ---- 4. Predlog zakona o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah ter o drugih nevarnih snoveh (#page=24) ---- 5. Predlog zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi (#page=25) ---- 6. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije za investicije v gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega dela (#page=32) ---- 7. Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o prisilni upravi nad zavodi in o začasni upravi nad organizacijami združenega dela v sestavi zavodov ter o prenehanju uporabljanja nekaterih določb temeljnega zakona o podjetjih v območju SR Slovenije (#page=41) ---- 8. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev (#page=41) ---- 9. Osnutek zakona o Rdečem križu Slovenije (#page=42) ---- 10. Predlog za izdajo zakona o Narodni banki Slovenije (#page=43) ---- 11. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah, z osnutkom zakona (#page=43) ---- 12. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o kmetijskih zemljiščih, z osnutkom zakona (#page=44) ---- 13. Predlog odloka o soustanoviteljstvu Inštituta za zgodovino delavskega gibanja (#page=45) ---- 14. Predlog odloka o soustanovitelju Inštituta za narodnostna vprašanja (#page=46) ---- 15. Predlog odloka o izvolitvi člana Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, o imenovanju predsednika Republiškega komiteja za ekonomske odnose s tujino in o dopolnitvi odloka o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, o razrešitvi ter imenovanju nekaterih republiških sekretarjev in o imenovanju predsednikov republiških komitejev (#page=46) ---- 16. Predlog zakona o ratifikaciji konvencije o priznavanju visokošolskih študijev, diplom in stopenj v arabskih in evropskih mediteranskih državah (#page=46) ---- 17. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o razvojnih premijah in zagotovitvi sredstev za njihovo izplačevanje (#page=47) ---- 18. Osnutek zakona o udeležbi federacije pri financiranju graditve II. faze kongresnega centra Sava v Novem Beogradu (#page=47) ---- 19. Volitve in imenovanja (#page=48) ---- 20. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o skupnostih za ceste (#page=50) ---- 21. Vprašanja delegatov (#page=55)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1977-09-28
  • dcterms:license