Zbor občin

7. seja - 13. novembra 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974

Zbor občin

7. seja - 13. novembra 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28304
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 7. seja - 13. novembra 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974
   • Zbor občin
   • 7. seja - 13. novembra 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=293) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=293) ---- 3. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=294) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=294) ---- 2. Odobritev zapisnika 6. seje Zbora občin (#page=296) ---- 3. Predlog zakona o oblikovanju in volitvah delegacij ter delegiranju delegatov v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, ki enakopravno sodelujejo s pristojnimi zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti (#page=297) ---- 4. Predlog zakona o sodiščih združenega dela (#page=305) ---- 6. Osnutek zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (#page=316) ---- 7. Predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (#page=317) ---- 8. Predlog za izdajo zakona o premijah za pšenico in o zagotavljanju sredstev za izplačevanje teh premij (z osnutkom zakona) (#page=318) ---- 9. Predlog za izdajo zakona o premijah za prirejo pitanih telet ter junic in juncev in o zagotavljanju sredstev za njihovo izplačevanje (z osnutkom zakona) (#page=319) ---- 10. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o sodiščih združenega dela (#page=320) ---- 11. Predlog odloka o določitvi števila sodnikov pri Višjem sodišču združenega dela SR Slovenije (#page=321) ---- 12. Predlog za izdajo zakona o financiranju programa graditve stanovanj za delavce in funkcionarje v organih federacije v času od leta 1975 do 1979 (#page=322) ---- 13. Predlog sklepa, da se pooblasti delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da glasuje za predlog zakona o skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju (#page=323) ---- 14. Volitve in imenovanja (#page=324) ---- 15. Vprašanja delegatov (#page=324) ---- 16. Usklajevanje predloga zakona o sodiščih združenega dela (#page=326)
  • dcterms:date
   • 1974-11-13
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-11-13
  • dcterms:license