Zbor občin

6. seja - 16. oktobra 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974

Zbor občin

6. seja - 16. oktobra 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28303
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 6. seja - 16. oktobra 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974
   • Zbor občin
   • 6. seja - 16. oktobra 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=235) ---- 2. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=236) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=238) ---- 2. Odobritev zapisnika 5. seje Zbora občin (#page=239) ---- 3. Ocena gospodarskih gibanj ter skupne in splošne porabe v SR Sloveniji v sedmih mesecih 1974, s predlogom stališč in ukrepov za izvajanje resolucije o družbenoekonomski politiki SR Slovenije v letu 1974 (#page=240) ---- 4. Predlog zakona o črpanju kredita po sporazumu med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezo sovjetskih socialističnih republik, ki je bil sklenjen 2. novembra 1972 (#page=263) ---- 5. Predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1974 (#page=264) ---- 6. Predlog odloka o uporabi presežnih sredstev plačanega temeljnega davka od plačil za storitve (#page=274) ---- 7. Predlog zakona o spremembah zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1974 (#page=276) ---- 8. Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o zadolžitvah federacije pri Narodni banki Jugoslavije za zagotovitev sredstev za kritje njenih obveznosti v letu 1974, z osnutkom zakona (#page=278) ---- 9. Predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o izdaji obveznic federacije v letu 1974 (z osnutkom zakona) (#page=279) ---- 10. Predlog odloka o določitvi celotnega obsega izdatkov proračuna federacije za leto 1974 (#page=280) ---- 11. Osnutek zakona o ukrepih za omejitev trga in svobodnega prometa blaga in storitev, ki imajo pomen za vso državo (#page=280) ---- 13. Predlog za povečanje pokojnin po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (#page=281) ---- 14. Predlog odloka o spremembi odloka o določitvi števila sodnikov pri Vrhovnem sodišču SR Slovenije in pri okrožnih sodiščih v SR Sloveniji (#page=282) ---- 15. Volitve in imenovanja (#page=282) ---- 16. Vprašanja delegatov (#page=285)
  • dcterms:date
   • 1974-10-16
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-10-16
  • dcterms:license