Zbor občin

5. seja - 25. septembra 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974

Zbor občin

5. seja - 25. septembra 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28302
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 5. seja - 25. septembra 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974
   • Zbor občin
   • 5. seja - 25. septembra 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=173) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=173) ---- 3. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=174) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=176) ---- 2. Odobritev zapisnika 4. seje Zbora občin (#page=177) ---- 3. Izhodišča za urejanje nekaterih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih (#page=178) ---- 4. Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu (#page=183) ---- 5. Osnutek zakona o socialnem skrbstvu (#page=197) ---- 6. Osnutek zakona o kulturnih skupnostih (#page=200) ---- 7. Poročilo o stanju po potresu v prizadetih občinah in o poteku solidarnostne akcije za odpravo posledic potresa na Kozjanskem (#page=204) ---- 8. Osnutek zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini (#page=209) ---- 9. Odločba Ustavnega sodišča Jugoslavije o presoji ustavnosti in zakonitosti 1. in 5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju SR Slovenije (#page=213) ---- 10. Predlog za izdajo zakona o skladu solidarnosti z neuvrščenimi deželami in deželami v razvoju (z osnutkom zakona) (#page=214) ---- 11. Predlog za izdajo zakona o zagotovitvi sredstev za odplačevanje določenih tujih posojil, katerih protivrednost je bila uporabljena za financiranje graditve objektov na območju SR Črne gore (z osnutkom zakona) (#page=215) ---- 12. Predlog za izdajo zakona o nadomestilu dela negativnih tečajnih razlik za izvozne posle, ki so nastale s spremembo sistema tečaja dinarja (z osnutkom zakona) (#page=216) ---- 13. Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o udeležbi federacije pri obnovi Bosanske krajine (z osnutkom zakona) (#page=219) ---- 14. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj, št. 99 YU (6. projekt cest), podpisanega 31. maja 1974 v Washingtonu (#page=220) ---- 15. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj o financiranju rekonstrukcije in modernizacije srednjih in manjših industrijskih podjetij v SR Bosni in Hercegovini in SR Črni gori, št. 1013 YU (#page=220) ---- 16. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj o financiranju rekonstrukcije in modernizacije srednjih in manjših industrijskih projektov v SR Makedoniji in AP Kosovu, št. 1012 YU (#page=221) ---- 17. Predlog odloka o potrditvi dogovora o merilih in višini obremenitve organizacij združenega dela in občanov v letu 1974 (#page=221) ---- 18. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi Višje šole za organizacijo dela v Kranju (#page=223) ---- 19. Samoupravni sporazum o združevanju v Samoupravno interesno skupnost za železniški in luški promet SR Slovenije (#page=224) ---- 20. Vprašanja delegatov (#page=224)
  • dcterms:date
   • 1974-09-25
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-09-25
  • dcterms:license