Zbor združenega dela

6. seja - 16. oktobra 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974

Zbor združenega dela

6. seja - 16. oktobra 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28300
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 6. seja - 16. oktobra 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974
   • Zbor združenega dela
   • 6. seja - 16. oktobra 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 2, Seje od 1. IX. 1974 do 30. XI. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=58) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=58) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (#page=59) ---- 2. Odobritev zapisnika 5. seje Zbora združenega dela (#page=60) ---- 3. Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (#page=60) ---- 4. Ocena gospodarskih gibanj ter skupne in splošne porabe v SR Sloveniji v sedmih mesecih 1974. leta s predlogom stališč in ukrepov za izvajanje resolucije o družbenoekonomski politiki SR Slovenije v letu 1974 (#page=61) ---- 5. Predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o črpanju kredita po sporazumu med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezo sovjetskih socialističnih republik, ki je bil sklenjen 2. novembra 1972 (#page=84) ---- 6. Nadaljevanje razprave o oceni gospodarskih gibanj ter skupne in splošne porabe v SR Sloveniji v sedmih mesecih 1974 (#page=84) ---- 7. Predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1974 (#page=89) ---- 8. Predlog odloka o uporabi presežnih sredstev plačanega temeljnega davka od vplačil za storitve (#page=104) ---- 9. Predlog zakona o spremembah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1974 (#page=104) ---- 10. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o zadolžitvah federacije pri Narodni banki Jugoslavije za ugotovitev sredstev za kritje njenih obveznosti v letu 1974 (z osnutkom zakona) (#page=109) ---- 11. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izdaji obveznic federacije v letu 1974 (z osnutkom zakona) (#page=109) ---- 12. Predlog odloka o določitvi celotnega obsega izdatkov federacije za leto 1974 (#page=110) ---- 13. Osnutek zakona o ukrepih za omejitev trga in svobodnega prometa blaga in storitev, ki imajo pomen za vso državo (#page=110) ---- 14. Predlog za povečanje pokojnin po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (#page=110) ---- 15. Predlog zakona o varstvu pri delu (#page=110) ---- 16. Osnutek odloka o potrditvi finančnega plana Narodne banke Jugoslavije za leto 1974 (#page=126) ---- 17. Predlog zakona o ratifikaciji konvencije o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (#page=127) ---- 18. Predlog odloka o spremembi odloka o določitvi števila sodnikov pri Vrhovnem sodišču SR Slovenije in pri okrožnih sodiščih v SR Sloveniji (#page=127) ---- 19. Volitve in imenovanja (#page=127) ---- 20. Vprašanja delegatov (#page=130)
  • dcterms:date
   • 1974-10-16
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-10-16
  • dcterms:license