• Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28285
  • dcterms:title
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IX. 1965 do 15. XI. 1965
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • Priloge -- 1. Pismena vprašanja poslancev (#page=381) -- 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1965 (#page=387) ---- Poročila (#page=390) -- 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks (#page=392) ---- Obrazložitev (#page=392) ---- Poročila (#page=395) -- 4. Predlog zakona o spremembah zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem (#page=397) ---- Obrazložitev (#page=397) ---- Poročila (#page=399) -- 5. Predlog odloka o prenosu dopolnilnih sredstev, vloženih v rezervne sklade, v proračune družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji (#page=400) ---- Obrazložitev (#page=400) ---- Poročila (#page=401) -- 6. Predlog zakona o komunalnih taksah (#page=402) ---- Obrazložitev (#page=403) ---- Poročila (#page=404) -- 7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih (#page=408) ---- Obrazložitev (#page=421) ---- Poročila (#page=426) -- 8. Predlog zakona o igrah na srečo (#page=443) ---- Obrazložitev (#page=445) ---- Poročila (#page=446) -- 9. Predlog odloka o dodelitvi sredstev za odpravo posledic poplav v letu 1964 (#page=451) ---- Obrazložitev (#page=451) ---- Poročila (#page=452) -- 10. Predlog zakona o nagrajevanju vajencev (#page=452) ---- Obrazložitev (#page=453) ---- Poročila (#page=454) -- 11. Predlog zakona o spremembi zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov (#page=457) ---- Obrazložitev (#page=457) ---- Poročila (#page=457) -- 12. Informacija o nekaterih osnovnih pojavih in problemih pri izvajanju gospodarske reforme (#page=459) ---- Poročilo (#page=466) -- 13. Predlog zakona o odpravi sklada SR Slovenije za negospodarske investicije (#page=468) ---- Predlog zakona o odpravi sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva (#page=469) ---- Predlog zakona o odpravi sklada SR Slovenije za socialne zavode (#page=470) -- 14. Predlog zakona o spremembah zakona o cestnem skladu SR Slovenije (#page=471) ---- Skupna obrazložitev (#page=471) ---- Poročila (#page=480) -- 15. Predlog odloka o soglasju k spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije za negospodarske investicije za leto 1965 (#page=485) ---- Poročila (#page=485) -- 16. Predlog odloka o soglasju k spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1965 (#page=487) ---- Poročila (#page=487) -- 17. Predlog odloka o uporabi 2% prometnega davka od prometa blaga na drobno za odpravo škod, povzročenih s poplavami (#page=488) ---- Obrazložitev (#page=489) ---- Poročila (#page=490) -- 18. Predlog zakona o določitvi upravnega organa za opravljanje inšpekcije PTT prometa in PTT storitev v SR Sloveniji (#page=494) ---- Obrazložitev (#page=495) ---- Poročila (#page=496) -- 19. Predlog zakona o organih inšpekcije železniškega prometa in o ureditvi posameznih drugih zadev s področja železnic v SR Sloveniji (#page=499) ---- Obrazložitev (#page=502) ---- Poročila (#page=503) -- 20. Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o orožju (#page=505) ---- Obrazložitev (#page=505) ---- Poročila (#page=506) -- 21. Predlog odloka o soglasju k sklepu o spojitvi Zavoda za napredek šolstva SR Slovenije in Zavoda SR Slovenije za strokovno izobraževanje ter o preosnovanju teh zavodov v Zavod za šolstvo SR Slovenije (#page=506) ---- Obrazložitev (#page=507) ---- Poročila (#page=509) -- 22. Predlog zakona o zavodu za šolstvo SR Slovenije (#page=509) ---- Obrazložitev (#page=510) ---- Poročila (#page=510) -- 23. Predlog sklepa o dovoljenju za pripojitev in spojitev železniških transportnih podjetij v SR Sloveniji (#page=512) ---- Obrazložitev (#page=512) ---- Poročila (#page=514) -- 24. Skupno poročilo k predlogom sklepov o prevzemu poroštev in zadolžitev SR Slovenije (#page=515) -- 25. Poročilo o obravnavi nekaterih vprašanj prosvetno-pedagoške službe (#page=517) -- 26. Poročilo o obravnavi položaja zdravstvene službe in zdravstvenega zavarovanja v pogojih gospodarske reforme (#page=518) -- 27. Poročilo o izvajanju rehabilitacije invalidnih oseb v Sloveniji (#page=523) -- 28. Poročilo o varstvu pred elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami v SR Sloveniji (#page=527) -- 29. Predlog sklepa o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu (#page=534) ---- Obrazložitev (#page=535) -- 30. Predlog sklepa o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Vrhovnega sodišča SR Slovenije (#page=536) ---- Obrazložitev (#page=537) -- 31. Seznam govornikov (#page=538)
  • dcterms:date
   • 1966
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1966-01-01
  • dcterms:license