Republiški zbor

29. seja - 28. oktobra 1965

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IX. 1965 do 15. XI. 1965

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1965 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28278
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 29. seja - 28. oktobra 1965
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IX. 1965 do 15. XI. 1965
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=47) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=47) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 28. seje Republiškega zbora (#page=48) ---- 2. Razprava o nekaterih osnovnih pojavih in problemih pri izvajanju gospodarske reforme (skupno z Gospodarskim zborom) (#page=48) ---- 3. Obravnava in sklepanje o (#page=82) ------ a) predlogu zakona o odpravi sklada SR Slovenije za negospodarske investicije (#page=82) ------ b) predlogu zakona o odpravi sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva (#page=82) ------ c) predlogu zakona o odpravi sklada SR Slovenije za socialne zavode; d) predlogu zakona o spremembi zakona o cestnem skladu SR Slovenije (#page=82) ---- 4. Obravnava in sklepanje o statutih skladov SR Slovenije (#page=100) ---- 5. Obravnava in sklepanje o spremembah finančnih načrtov republiških skladov (#page=101) ---- 6. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o uporabi 2% prometnega davka od prometa blaga na drobno za odpravo škod povzročenih s poplavami (#page=102) ---- 7. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o določitvi upravnega organa za opravljanje inšpekcije PTT prometa in PTT storitev v SR Sloveniji (#page=110) ---- 8. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o organih inšpekcije železniškega prometa in ureditvi posameznih drugih zadev s področja železnic v SR Sloveniji (#page=111) ---- 9. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o orožju (#page=111) ---- 10. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o soglasju k sklepu o spojitvi Zavoda za napredek šolstva SR Slovenije in Zavoda SR Slovenije za strokovno izobraževanje ter o preosnovanju teh zavodov v Zavod za šolstvo SR Slovenije (#page=111) ---- 11. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o Zavodu za šolstvo SR Slovenije (#page=112) ---- 12. Obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o dovoljenju za pripojitev in spojitev železniških transportnih podjetij v SR Sloveniji (#page=112) ---- 13. Obravnava in sklepanje o prevzemu poroštev (#page=112) ---- 14. Volitve in razrešitve sodnikov (#page=116) ------ a) Določitev števila in izvolitev sodnikov-porotnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu (#page=116) ------ b) Določitev števila in izvolitev sodnikov-porotnikov Vrhovnega sodišča SR Slovenije (#page=117) ------ c) Razrešitev sodnikov (#page=118) ---- 15. Poročilo mandatno-imunitetne komisije (#page=118) ---- 16. Poslanska vprašanja (#page=119)
  • dcterms:date
   • 1965-10-28
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1965-10-28
  • dcterms:license