Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 15, Seje od 1. VII. 1971 do 31. VIII. 1971

Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 15, Seje od 1. VII. 1971 do 31. VIII. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28275
  • dcterms:title
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 15, Seje od 1. VII. 1971 do 31. VIII. 1971
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 15, Seje od 1. VII. 1971 do 31. VIII. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • Priloge -- 1. Pismena vprašanja poslancev (#page=297) -- 2. Predlog zakona o splošnem ljudskem odporu (#page=303) ---- Obrazložitev (#page=328) ---- Amandma izvršnega sveta (#page=333) ---- Poročila (#page=333) -- 3. Predlog izhodišč za uvedbo starostnega zavarovanja kmetov (#page=346) ---- Stališče izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (#page=377) ---- Poročila (#page=379) -- 4. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih (#page=389) ---- Obrazložitev (#page=392) ---- Poročila (#page=397) -- 5. Predlog zakona o volitvah članov predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije iz Socialistične republike Slovenije (#page=400) ---- Obrazložitev (#page=401) -- 6. Predlog zakona o združevanju sredstev proizvodnih in proizvodnoprenosnih elektrogospodarskih podjetij za financiranje elektroenergetskih objektov (#page=403) ---- Obrazložitev (#page=404) ---- Poročila (#page=406) -- 7. Predlog zakona o združevanju sredstev uporabnikov družbenih sredstev za financiranje elektroenergetskih objektov (#page=411) ---- Poročilo (#page=413) -- 8. Predlog zakona o združevanju sredstev odjemalcev električne energije na visoki napetosti za financiranje elektroenegetskih objektov (#page=414) ---- Poročilo (#page=415) -- 9. Predlog zakona o prispevku odjemalcev električne energije na nizki napetosti za financiranje energetskih objektov (#page=416) ---- Poročilo (#page=417) -- 10. Osnutek zakona o gledališki dejavnosti (#page=417) ---- Obrazložitev (#page=421) ---- Poročila (#page=424) -- 11. Predlog za izdajo zakona o ustanovitvi združenja višjih in visokih šol v Ljubljani (#page=430) ---- Poročila (#page=431) -- 12. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o višji pravni šoli v Mariboru (#page=433) ---- Obrazložitev (#page=433) ---- Poročila (#page=434) -- 13. Predlog zakona o vzgojnovarstveni dejavnosti za predšolske otroke (#page=436) ---- Obrazložitev (#page=444) ---- Poročila (#page=450) -- 14. Poročilo o obravnavi okvirnega programa zdravstvenega varstva prebivalstva SR Slovenije v razdobju 1971-1975 in osnutka republiškega programa za zdravstveno varstvo prebivalstva za leto 1972 (#page=456) -- 15. Poročilo o obravnavi gradiva o oceni razmer v izvozu s predlogom potrebnih ukrepov (#page=460) -- 16. Poročilo h kvalifikacijski strukturi in usposabljanju vzgojnega in učnega osebja z vidika kadrovskih potreb (#page=461) -- 17. Predlog stališč o dolgoročnem družbenem razvoju SR Slovenije (#page=463) ---- Poročila (#page=503) -- 18. Predlog odloka o odlogu plačila anuitet cinkarni, metalurško-kemični industriji Celje, za nekatere kredite iz sredstev federacije za gospodarske investicije (#page=541) ---- Obrazložitev (#page=541) ---- Poročilo (#page=542) -- 19. Predlog odloka o plačilu anuitet kmetijskim organizacijam za nekatere kredite iz sredstev federacije za gospodarske investicije (#page=543) ---- Obrazložitev (#page=546) ---- Poročilo (#page=547) -- 20. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 5-dnevnem delovnem tednu v SR Sloveniji (#page=548) ---- Obrazložitev (#page=548) ---- Poročila (#page=552) -- 21. Osnutek resolucije o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva (#page=552) ---- Mnenje socialno-zdravstvenega zbora (#page=559) ---- Mnenja, stališča in .predlogi delegatov občin (#page=560) ---- Poročila (#page=563) -- 22. Osnutek zakona o programiranju in financiranju graditve stanovanj (#page=571) ---- Obrazložitev (#page=577) ---- Mnenje socialno-zdravstvenega zbora (#page=580) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=581) ---- Poročila (#page=586) -- 23. Osnutek zakona o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu (#page=593) ---- Obrazložitev (#page=598) ---- Mnenje socialno-zdravstvenega zbora (#page=601) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=602) ---- Poročila (#page=604) -- 24. Predlog za izdajo zakona o dodatni meri za kredite na področju turizma (#page=608) ---- Poročila (#page=619) -- 25. Predlog zakona o zdravstvenem varstvu tujcev v SR Sloveniji (#page=623) ---- Obrazložitev (#page=625) ---- Poročila (#page=628) -- 26. Predlog odloka o določitvi števila sodnikov pri vrhovnem sodišču SR Slovenije in pri okrožnih sodiščih v SR Sloveniji (#page=631) ---- Obrazložitev (#page=631) ---- Poročilo (#page=633) -- 27. Predlog odloka o soglasju k programu izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1971 (#page=633) ---- Obrazložitev (#page=633) ---- Poročila (#page=634) -- 28. Predlog odloka o načrtu statističnih raziskovanj v SR Sloveniji za leto 1971 (#page=635) ---- Obrazložitev (#page=635) ---- Poročila (#page=639) -- 29. Predlog odloka o ustanovitvi komisije Skupščine SR Slovenije za raziskovalno dejavnost (#page=640) ---- Obrazložitev (#page=641) ---- Poročilo (#page=642) -- 30. Predlog odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije Skupščine SR Slovenije za raziskovalno dejavnost (#page=642) ---- Obrazložitev (#page=643) -- 31. Predlog odloka o izvolitvi predsednika in štirih sodnikov ustavnega sodišča SR Slovenije (#page=643) ---- Obrazložitev (#page=644) -- 32. Predlog odloka o izvolitvi člana odbora za družbenoekonomske odnose (#page=645) ---- Obrazložitev (#page=645) -- 33. Predlog odloka o imenovanju arbitražnega sveta po določbah 13. člena zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za usmerjanje delitve dohodka in osebnih dohodkov (#page=645) ---- Obrazložitev (#page=646) -- 34. Predlog odloka o imenovanju članov pravnega odbora cestnega sklada SR Slovenije (#page=646) ---- Obrazložitev (#page=647) -- 35. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v svet zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij, Ljubljana (#page=648) ---- Obrazložitev (#page=648) -- 36. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Mariboru (#page=649) ---- Obrazložitev (#page=659) -- 37. Seznam govornikov (#page=661)
  • dcterms:date
   • 1972
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-01-01
  • dcterms:license