Družbenopolitični zbor

19. seja - 11. julija 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979

Družbenopolitični zbor

19. seja - 11. julija 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28203
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 19. seja - 11. julija 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979
   • Družbenopolitični zbor
   • 19. seja - 11. julija 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=440) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=440) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 18. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=441) ---- 2. Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter verifikacija izvolitev dveh delegatov, tovarišice Tilke Blaha in tovariša Petra Toša (#page=441) ---- 3. Osnutek stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v Socialistični republiki Sloveniji (#page=443) ---- 4. Predlog zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (#page=449) ---- 5. Osnutek zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (#page=453) ---- 6. Osnutek zakona o izpopolnjevanju strokovne izobrazbe, pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev v državni upravi in pravosodju (#page=455) ---- 7. Osnutek zakona o družbenih svetih (#page=456) ---- 8. Predlog zakona o pravni pomoči (#page=459) ---- 9. Poročilo Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije za, obdobje od leta 1976 do leta 1980 v letih 1976, 1977 in 1978 s prvo oceno razvoja v letu 1979 in možnostmi razvoja v letu 1980 (#page=463) ---- 10. Volitve in iimenovanja (#page=464) ---- 11. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=465)
  • dcterms:date
   • 1979-07-11
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-07-11
  • dcterms:license