Zbor občin

24. seja - 26. septembra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979

Zbor občin

24. seja - 26. septembra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28202
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 24. seja - 26. septembra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979
   • Zbor občin
   • 24. seja - 26. septembra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=391) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 24. seje Zbora občin (#page=393) ---- 2. Odobritev zapisnikov 22. in 23. seje Zbora občin (#page=395) ---- 3. Osnutek zakona o energetskem gospodarstvu (#page=395) ---- 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov (#page=406) ---- 5. Predlog za izdajo zakona o dodatnem prispevku solidarnosti iz dohodka v letu 1979, z osnutkom zakona (#page=410) ---- 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osebni izkaznici (#page=412) ---- 7. Predlog za izdajo zakona o pogojih in o postopku za ustanovitev, združitev ali spremembo območja TM občine in o območjih občin (#page=413) ---- 8. Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene dogovor o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o izgradnji in financiranju Kulturnega doma Ivan Cankar na Trgu revolucije v Ljubljani (#page=413) ---- 9. Nadaljevanje razprave o predlogu za izdajo zakona o pogojih in o postopku za ustanovitev, združitev ali spremembo območja občine in območjih občin (#page=415) ---- 10. Predlog za izdajo zakona o vpisu v sodni register (#page=418) ---- 11. Predlog odloka o poroštvu SR Slovenije za najetje kredita, ki ga bo najela Temeljna organizacija združenega dela TiO2 v sestavi delovne organizacije Cinkarna Celje za svojo ekološko sanacijo (#page=420) ---- 12. Periodični delovni načrt Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za četrto trimesečje 1979 (#page=423) ---- 13. Statut Višje varnostne tehniške šole v Ljubljani (#page=426) ---- 14. Statut Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani (#page=426) ---- 15. Predlog odloka o izvolitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja ter o njeni sestavi (#page=426) ---- 16. Predlog odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednice in članov Komisije Skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo (#page=427) ---- 17. Osnutek zakona o prenosu izvršitve deviznih obveznosti federacije v zvezi s krediti iz tujine na republike in avtonomni pokrajini s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja (#page=427) ---- 18. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o ureditvi kreditov Narodne banke Jugoslavije, ki so bili dani bankam v letu 1975 za določene namene (#page=428) ---- 19. Osnutek zakona o spremembi zakona o zagotovitvi sredstev za kritje prekoračenja stroškov pri gradnji proge Beograd-Bar v območju Socialistične republike Črne gore (#page=429) ---- 20. Osnutek zakona o prevzemu obveznosti federacije za vračanje anuitet za določene kredite, ki so bili odobreni organizacijam združenega dela ter drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim iz območja Socialistične republike Črne gore, ki ga je prizadel potres v letu 1979 (#page=429) ---- 21. Osnutek zakona o začasni uporabi sredstev emisije Narodne banke Jugoslavije za odpravo posledic potresa, ki je prizadel posamezne občine v območju Socialistične republike Bosne in Hercegovine in Socialistične republike Hrvatske (#page=430) ---- 22. Osnutek zakona o zagotavljanju sredstev federaciji za dodatno vlogo Socialistične federativne republike Jugoslavije v Interameriško banko za razvoj v zvezi s peto dopolnitvijo sredstev banke (#page=431) ---- 23. Osnutek sprememb projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1979 in osnutek odloka o sprejetju sprememb projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1979 (#page=431) ---- 24. Osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje programa del in nalog zveznih organov in organizacij pri popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981 (#page=432) ---- 25. Predlog dogovora o temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj proizvodnje in predelave nafte in plina v obdobju od leta 1976 do leta 1980 in objektov kontinuitete (#page=432) ---- 26. Volitve in imenovanja (#page=433) ---- 27. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=434) ---- 28. Nadaljevanje razprave k osnutku zakona o energetskem gospodarstvu (#page=436)
  • dcterms:date
   • 1979-09-26
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-09-26
  • dcterms:license