Zbor občin

23. seja - 23. julija 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979

Zbor občin

23. seja - 23. julija 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28201
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 23. seja - 23. julija 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979
   • Zbor občin
   • 23. seja - 23. julija 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=317) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 23. seje Zbora občin (#page=319) ---- 2. Odobritev zapisnika 21. seje Zbora občin (#page=320) ---- 3. Poročilo o izvajanju družbenega plana Socialistične republike Slovenije v obdobju 1976-1979 in ocena možnosti razvoja v letu 1980 (#page=321) ---- 4. Predlog smernic za pripravo družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1981-1985 z analizo možnosti razvoja Socialistične republike Slovenije za obdobje 1981-1985 (#page=328) ---- 5. Analiza dosedanjega razvoja, sedanjega položaja in problematike manj razvitih območij v Socialistični republiki Sloveniji (#page=352) ---- 6. Predlog zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev (#page=375) ---- 7. Predlog zakona o spremembi zakona o odložitvi obračunavanja amortizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev za leti 1977 in 1978 (#page=376) ---- 8. Nadaljevanje razprave k poročilu o izvajanju družbenega plana Socialistične republike Slovenije v obdobju 1976-1979 in ocena možnosti razvoja v letu 1980 (#page=377) ---- 9. Nadaljevanje razprave k predlogu smernic za pripravo družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1981-1985 z analizo možnosti razvoja Socialistične republike Slovenije za obdobje 1981 do 1985 (#page=378) ---- 10. Predlog odloka o uporabi sredstev solidarnosti za delno izpolnitev obveznosti Socialistične republike Slovenije do območij, ki jih je prizadel potres v Socialistični republiki Črni gori (#page=380) ---- 11. Predlog razdelitve dela prihodkov Loterijskega zavoda Slovenije za namene iz 4. točke 7. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije za leto 1979 (#page=384) ---- 12. predlog odloka o izvolitvi članov Sveta republike (#page=384) ---- 13. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi podpredsednika oziroma podpredsednikov in članov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter razrešitvi in imenovanju predsednika Republiškega komiteja za družbeno planiranje in informacijski sistem (#page=385) ---- 14. Predlog odloka o ustanovitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja (#page=385) ---- 15. Volitve in imenovanja (#page=386) ---- 16. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=386)
  • dcterms:date
   • 1979-07-23
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-07-23
  • dcterms:license