Zbor občin

21. seja - 11. julija 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979

Zbor občin

21. seja - 11. julija 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28199
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 21. seja - 11. julija 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979
   • Zbor občin
   • 21. seja - 11. julija 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=225) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 21. seje Zbora občin (#page=227) ---- 2. Odobritev zapisnika 19. in 20. seje Zbora občin (#page=228) ---- 3. Osnutek stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu (#page=229) ---- 4. Predlog zakona o sistemu državne uprave in Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije in o republiških upravnih organih (#page=246) ---- 5. Osnutek zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (#page=248) ---- 6. Osnutek zakona o izpopolnjevanju strokovne izobrazbe, pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev v državni upravi in pravosodju (#page=250) ---- 7. Osnutek zakona o družbenih svetih (#page=251) ---- 8. Predlog zakona o pravni pomoči (#page=257) ---- 9. Nadaljevanje razprave o osnutku stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu (#page=262) ---- 10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (#page=263) ---- 11. Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi 2. člena zakona o združevanju sredstev določenih uporabnikov družbenih sredstev za financiranje in izgradnjo energetskih objektov (#page=264) ---- 12. Predlog odloka o usmeritvi dela temeljnega prometnega davka, ki pripada Socialistični republiki Sloveniji (#page=267) ---- 13. Spremembe in dopolnitve samoupravnega sporazuma o združitvi v Univerzo v Mariboru in spremembe in dopolnitve statuta Univerze v Mariboru (#page=269) ---- 14. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (X. posojilo za ceste - YU-1678) (#page=269) ---- 15. Poročilo Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976-1980 v letih 1976, 1977 in 1978 s prvo oceno razvoja v 1979 letu in možnosti razvoja v letu 1980 (#page=269) ---- 16. Osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel nekatera območja Socialistične republike Črne gore v letu 1979 (#page=272) ---- 17. Osnutek zakona o prevzemanju obveznosti za vrnitev anuitet v zvezi z določenimi krediti, odobrenimi organizacijam združenega dela in drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim s področja Socialistične republike Črne gore, ki jo je prizadel potres v letu 1979 (#page=273) ---- 18. Osnutek zakona o posebnih namenskih dopolnilnih sredstvih Socialistični republiki Črni gori za financiranje splošnih družbenih in skupnih potreb v letu 1979 in 1980 (#page=274) ---- 19. Volitve in imenovanja (#page=275) ---- 20. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=275) ---- 21. Nadaljevanje razprave k poročilu Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976-1980 v letih 1976, 1977 in 1978 s prvo oceno razvoja v 1979. letu in možnosti razvoja v 1980. letu (#page=276)
  • dcterms:date
   • 1979-07-11
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-07-11
  • dcterms:license