Zbor združenega dela

23. seja - 19. julija 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979

Zbor združenega dela

23. seja - 19. julija 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28196
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 23. seja - 19. julija 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979
   • Zbor združenega dela
   • 23. seja - 19. julija 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročila te komisije (#page=60) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 23. seje Zbora združenega dela (#page=62) ---- 2. Odobritev zapisnikov 20. in 21. seje Zbora združenega dela (#page=63) ---- 3. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o prometu blaga in storitev s tujino (#page=64) ---- 4. Osnutek zakona o dopolnitvi carinskega zakona (#page=64) ---- 5. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino (#page=65) ---- 6. Osnutek zakona o prevzemanju obveznosti republik in avtonomnih pokrajin za vračanje anuitet za kredite, dane SAP Kosovo in sredstev sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v dobi do leta 1980 (#page=65) ---- 7. Osnutek zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije (#page=66) ---- 8. Predlog za izdajo zakona o urbanističnem planiranju (#page=82) ---- 9. Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu (#page=84) ---- 10. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije (#page=98) ---- 11. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=99) ---- 12. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o zdravstvenem varstvu (#page=100)
  • dcterms:date
   • 1979-07-19
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-07-19
  • dcterms:license