Zbor združenega dela

22. seja - 11. julija 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979

Zbor združenega dela

22. seja - 11. julija 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28195
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 22. seja - 11. julija 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979
   • Zbor združenega dela
   • 22. seja - 11. julija 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VII. 1979 do 30. IX. 1979
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=5) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 22. seje Zbora združenega dela (#page=7) ---- 2. Osnutek stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji (#page=9) ---- 3. Predlog zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (#page=22) ---- 4. Osnutek zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (#page=24) ---- 5. Osnutek zakona o izpopolnjevanju strokovne izobrazbe, pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev v državni upravi in pravosodju (#page=25) ---- 6. Osnutek zakona o družbenih svetih (#page=26) ---- 7. Predlog zakona o pravni pomoči (#page=30) ---- 8. Nadaljevanje razprave o osnutku stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji (#page=37) ---- 9. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona, organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (#page=38) ---- 10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (#page=38) ---- 11. Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi 2. člena zakona o združevanju sredstev določenih uporabnikov družbenih sredstev za financiranje izgradnje energetskih objektov (#page=39) ---- 12. Predlog odloka o usmeritvi dela temeljnega prometnega davka, ki pripada Socialistični republiki Sloveniji (#page=42) ---- 13. Spremembe in dopolnitve samoupravnega sporazuma o združitvi v Univerzo v Mariboru in spremembe in dopolnitve statuta Univerze v Mariboru (#page=44) ---- 14. Poročilo Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1976-1980 v letih 1976, 1977 in 1978 s prvo oceno razvoja v letu 1979 ter možnostmi razvoja v letu 1980 (#page=45) ---- 15. Osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel nekatera območja Socialistične republike Črne gore v letu 1979 (#page=46) ---- 16. Osnutek zakona o prevzemanju obveznosti federacije za vrnitev anuitet v zvezi z določenimi krediti, odobrenimi organizacijam združenega dela in drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim s področja Socialistične republike Črne gore, ki jih je prizadel potres v letu 1979 (#page=48) ---- 17. Osnutek zakona o posebnih namenskih dopolnilnih sredstvih Socialistični republiki Črni gori za financiranje splošnih družbenih in skupnih potreb v letih 1979 in 1980 (#page=48) ---- 18. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o oddajanju graditve investicijskega objekta tujemu izvajalcu (#page=49) ---- 19. Predlog za izdajo zakona o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela, z osnutkom zakona (#page=49) ---- 20. Nadaljevanje razprave o poročilu Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1976 do 1980 v letih 1976, 1977 in 1978 s prvo oceno razvoja v 1979. letu in možnostmi razvoja v 1980. letu (#page=54) ---- 21. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (X. posojilo za ceste YU 1678) (#page=55) ---- 22. Volitve in imenovanja (#page=55) ---- 23. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=56)
  • dcterms:date
   • 1979-07-11
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-07-11
  • dcterms:license