Zbor občin

32. seja - 12. julija 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976

Zbor občin

32. seja - 12. julija 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1976 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28183
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 32. seja - 12. julija 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976
   • Zbor občin
   • 32. seja - 12. julija 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=195) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=195) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=197) ---- 2. Odobritev zapisnika 31. seje Zbora občin (#page=198) ---- 3. Osnutek družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje od 1976 do 1980 in predlog dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1976 do leta 1980, z odlokom o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene ta dogovor (#page=199) ---- 4. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah, z osnutkom zakona (#page=223) ---- 5. Predlog za izdajo zakona o himni Socialistične republike Slovenije, z osnutkom zakona (#page=227) ---- 6. Predlog za izdajo zakona o državljanstvu, z osnutkom zakona (#page=228) ---- 7. Osnutek zakona o samoupravnih sodiščih (#page=229) ---- 8. Nadaljevanje razprave o osnutku družbenega plana in predlogu dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1976 do leta 1980 (#page=235) ---- 9. Osnutek zakona o rednih sodiščih (#page=237) ---- 10. Osnutek zakona o javnem tožilstvu (#page=252) ---- 11. Predlog zakona o javnem pravobranilstvu (#page=253) ---- 12. Predlog zakona o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (#page=255) ---- 13. Predlog za izdajo zakona o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, z osnutkom zakona (#page=255) ---- 14. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu pravice uporabe (#page=259) ---- 15. Predlog zakona o prenehanju lastninske pravice in drugih pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev (#page=260) ---- 16. Predlog zakona o prometu z nepremičninami (#page=261) ---- 17. Predlog zakona o pravicah na delih stavb (#page=262) ---- 18. Predlog zakona o republiških blagovnih rezervah (#page=263) ---- 19. Osnutek zakona o skupnostih za ceste (#page=265) ---- 20. Predlog odloka o najetju posojila Socialistične republike Slovenije pri Narodni banki Jugoslavije za zagotovitev dodatnih sredstev Skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju (#page=274) ---- 21. Predlog razdelitve presežka dohodkov Loterijskega zavoda Slovenije po zaključnem računu za leto 1975, ki pripada organizacijam iz 15. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije (#page=274) ---- 22. Predlog razdelitve dohodkov Loterijskega zavoda Slovenije po finančnem planu za leto 1976, ki pripadajo organizacijam iz 15. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije (#page=275) ---- 23. Samoupravni sporazum o ustanovitvi posebne Izobraževalne skupnosti za pomorsko gospodarstvo in gospodarstvo, ki ima v svoji dejavnosti pomorski transport in špedicijo (#page=275) ---- 24. Osnutek zakona o Skladu federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin (#page=275) ---- 25. Osnutek zakona o stalnih sredstvih Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju od leta 1976 do leta 1980 (#page=276) ---- 26. Osnutek zakona o delitvi sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v razdobju od leta 1976 od leta 1980 (#page=277) ---- 27. Osnutek zakona o dopolnilnih sredstvih republikam in avtonomnima pokrajinama za obdobje od leta 1976 do leta 1980 (#page=278) ---- 28. Osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ za obdobje od septembra 1976 do julija 1977 (#page=279) ---- 29. Volitve in imenovanja (#page=279) ---- 30. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=280)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1976-07-12
  • dcterms:license