Zbor združenega dela

35. seja - 29. septembra 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976

Zbor združenega dela

35. seja - 29. septembra 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1976 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28182
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 35. seja - 29. septembra 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976
   • Zbor združenega dela
   • 35. seja - 29. septembra 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=122) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=123) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (#page=124) ---- 2. Odobritev zapisnika 34. seje Zbora združenega dela (#page=125) ---- 3. Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (#page=125) ---- 4. Ocena izvajanja resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije (#page=126) ---- 5. Osnutek zakona o temeljih denarnega sistema (#page=143) ---- 6. Osnutek zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin (#page=147) ---- 7. Osnutek zakona o združenem delu (#page=147) ---- 8. Poročilo o solidarnostni aktivnosti in odstranjevanju posledic potresa v Posočju (#page=160) ---- 9. Predlog zakona o ljudski obrambi v Socialistični republiki Sloveniji (#page=164) ---- 10. Nadaljevanje razprave o oceni izvajanja resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije (#page=169) ---- 11. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1976 (#page=171) ---- 12. Predlog zakona o izjemnih ukrepih za pospešitev sanacije in obnove objektov na območjih, ki jih prizadene potres (#page=172) ---- 13. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah (#page=174) ---- 14. Predlog zakona o geodetski službi (#page=177) ---- 15. Predlog zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (#page=179) ---- 16. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (#page=179) ---- 17. Predlog za izdajo zakona o postopku z najdenimi stvarmi, z osnutkom zakona (#page=179) ---- 18. Predlog zakona o spremembah zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975 in 1976 (#page=181) ---- 19. Predlog odloka o uporabi sredstev, plačanih kot depozit pri investicijskih vlaganjih v nove negospodarske in neproizvodne investicije (#page=184) ---- 20. Informacija o železniški nesreči na železniški postaji Preserje dne 20. 9. 1976, s stališči in sklepi (#page=184) ---- 21. Osnutek zakona o združevanju organizacij združenega dela v splošna združenja in Gospodarsko zbornico Jugoslavije (#page=185) ---- 22. Osnutek zakona o določitvi celotnega zneska sredstev za financiranje programa investicijskih vlaganj v graditev projektov za tuja diplomatska in konzularna predstavništva v Beogradu od leta 1976 do leta 1980 (#page=185) ---- 23. Volitve in imenovanja (#page=185) ---- 24. Vprašanja delegatov (#page=186)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1976-09-29
  • dcterms:license