Zbor združenega dela

33. seja - 12. julija 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976

Zbor združenega dela

33. seja - 12. julija 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1976 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28180
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 33. seja - 12. julija 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976
   • Zbor združenega dela
   • 33. seja - 12. julija 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. VII. 1976 do 30. IX. 1976
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=5) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=5) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter nekatera obvestila (#page=7) ---- 2. Odobritev zapisnika 31. in 32. seje Zbora združenega dela (#page=8) ---- 3. Poročilo komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (#page=8) ---- 4. Predlog dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje od 1976 do 1980 z odlokom o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 in osnutek družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980 (#page=9) ---- 5. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah, z osnutkom zakona (#page=36) ---- 6. Nadaljevanje razprave o osnutku družbenega plana SR Slovenije za v obdobje 1976-1980 (#page=40) ---- 7. Predlog za izdajo zakona o himni SR Slovenije, z osnutkom zakona (#page=42) ---- 8. Osnutek zakona o samoupravnih sodiščih (#page=43) ---- 9. Osnutek zakona o rednih sodiščih (#page=48) ---- 10. Predlog zakona o javnem pravobranilstvu (#page=61) ---- 11. Osnutek zakona o javnem tožilstvu (#page=62) ---- 12. Predlog zakona o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (#page=63) ---- 13. Predlog za izdajo zakona o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, z osnutkom zakona (#page=65) ---- 14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice uporabe (#page=69) ---- 15. Predlog zakona o prenehanju lastninske pravice in drugih pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev (#page=69) ---- 16. Predlog zakona o prometu z nepremičninami (#page=71) ---- 17. Predlog zakona o pravicah na delih stavb (#page=71) ---- 18. Predlog zakona o republiških blagovnih rezervah (#page=72) ---- 19. Osnutek zakona o skupnostih za ceste (#page=73) ---- 20. Samoupravni sporazum o ustanovitvi posebne izobraževalne skupnosti za pomorsko gospodarstvo in gospodarstvo, ki ima v svoji dejavnosti pomorski transport in špedicijo (#page=78) ---- 21. Predlog odloka o najetju posojila SR Slovenije pri Narodni banki Jugoslavije za zagotovitev dodatnih sredstev Skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju (#page=79) ---- 22. Predlog razdelitve presežka dohodkov Loterijskega zavoda Slovenije po zaključnem računu za leto 1975, ki pripada organizacijam iz 15. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije (#page=79) ---- 23. Predlog o razdelitvi dela dohodkov Loterijskega zavoda Slovenije v letu 1976, ki pripada organizacijam iz 15. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije (#page=79) ---- 24. Osnutek zakona o stalnih sredstvih sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju 1976-1980 (#page=79) ---- 25. Osnutek zakona o dopolnilnih sredstvih republikam in avtonomnim pokrajinam v dobi od leta 1976 do leta 1980 (#page=81) ---- 26 Osnutek zakona o Skladu federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin (#page=82) ---- 27. Osnutek zakona o delitvi sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju od leta 1976 do leta 1980 (#page=82) ---- 28. Osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ za obdobje od septembra 1976 do julija 1977 (#page=83) ---- 29. Volitve in imenovanja (#page=83) ---- 30. Vprašanja delegatov (#page=84)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1976-07-12
  • dcterms:license