Družbenopolitični zbor

18. seja - 24. julija 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975

Družbenopolitični zbor

18. seja - 24. julija 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1975 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28109
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 18. seja - 24. julija 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975
   • Družbenopolitični zbor
   • 18. seja - 24. julija 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=396) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=396) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 17. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=397) ---- 2. Analiza tekočih gospodarskih gibanj in izvajanja nalog resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1975 (#page=397) ---- 3. Predlog poslovnika Skupščine SR Slovenije (#page=410) ---- 4. Predlog zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja (#page=413) ---- 5. Predlog za izvolitev treh sodnikov Ustavnega sodišča SR Slovenije (#page=414) ---- 6. Nadaljevanje razprave o analizi tekočih gospodarskih gibanj in izvajanja nalog resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju v letu 1975 (#page=414) ---- 7. Predlog za izvolitev štirih članov Sveta republike (#page=415) ---- 8. Predlog odloka o spremembi odloka o določitvi števila sodnikov pri okrožnih gospodarskih sodiščih v SR Sloveniji (#page=415) ---- 9. Osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ za obdobje od septembra 1975 do julija 1976 (#page=415) ---- 10. Informacija o izvršitvi programa dela Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije do julija 1975 (#page=416) ---- 11. Volitve in imenovanja (#page=417) ---- 12. Vprašanja delegatov (#page=418)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1975-07-24
  • dcterms:license