Zbor občin

19. seja - 24. julija 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975

Zbor občin

19. seja - 24. julija 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1975 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28106
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 19. seja - 24. julija 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975
   • Zbor občin
   • 19. seja - 24. julija 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=302) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=303) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=304) ---- 2. Odobritev zapisnika 18. seje Zbora občin (#page=306) ---- 3. Analiza tekočih gospodarskih gibanj in izvajanja nalog resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju v SR Sloveniji v letu 1975 (#page=306) ---- 4. Predlog zakona o spremembi zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1971-1976 (#page=333) ---- 5. Predlog zakona o združevanju sredstev uporabnikov družbenih sredstev za financiranje energetskih objektov (#page=335) ---- 6. Predlog zakona o spremembi zakona o prispevku odjemalcev električne energije na nizki napetosti za financiranje energetskih objektov (#page=335) ---- 7. Predlog zakona o spremembi zakona o združevanju sredstev odjemalcev električne energije na visoki napetosti za financiranje energetskih objektov (#page=336) ---- 8. Predlog zakona o obveznem združevanju sredstev temeljnih organizacij združenega dela za pokritje manjkajočih sredstev pri izgradnji energetskih objektov (#page=337) ---- 9. Predlog poslovnika Skupščine S!R Slovenije (#page=337) ---- 10. Poročilo o odpravi posledic potresa na Kozjanskem (#page=344) ---- 11. Nadaljevanje razprave o predlogu stališč k analizi tekočih gospodarskih gibanj in izvajanja nalog resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju v SR Sloveniji v letu 1975 (#page=348) ---- 12. Predlog zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja (#page=349) ---- 13. Predlog Predsedstva SR Slovenije za izvolitev treh sodnikov Ustavnega sodišča SR Slovenije (#page=350) ---- 14. Predlog Predsedstva SR Slovenije za izvolitev štirih članov Sveta republike (#page=350) ---- 15. Predlog odloka o spremembi odloka o določitvi števila sodnikov pri okrožnih gospodarskih sodiščih v SR Sloveniji (#page=350) ---- 16. Predlog odloka o finančnem programu za nabavo računalniške in mikrofilmske opreme organov za notranje zadeve v SR Sloveniji (#page=351) ---- 17. Predlog odloka o dodelitvi posojila iz rezervnega sklada SR Slovenije Skupščini občine Tolmin, ki so jo prizadeli zemeljski in snežni plazovi (#page=351) ---- 18. Pobuda, da prevzamejo družbenopolitične organizacije ustanoviteljstvo Fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (#page=352) ---- 19. Osnutek zakona o dajanju garancije Narodne banke Jugoslavije za določene zunanje kredite (#page=353) ---- 20. Osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin za obdobje od septembra 1975 do julija 1976 (#page=354) ---- 21. Volitve in imenovanja (#page=355) ---- 22. Vprašanja delegatov (#page=356)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1975-07-24
  • dcterms:license