Zbor občin

18. seja - 2. julija 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975

Zbor občin

18. seja - 2. julija 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1975 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28105
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 18. seja - 2. julija 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975
   • Zbor občin
   • 18. seja - 2. julija 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=244) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=245) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=246) ---- 2. Odobritev zapisnika 17. seje Zbora občin (#page=248) ---- 3. Predlog sklepov in priporočil za nadaljnje utrjevanje družbene samozaščite v Socialistični republiki Sloveniji (#page=248) ---- 4. Predlog sklepov in priporočil za reševanje problematike na področju zaposlovanja v Socialistični republiki Sloveniji (#page=257) ---- 5. Energetska bilanca Socialistične republike Slovenije za leto 1975 (#page=261) ---- 6. Nadaljevanje razprave o predlogu sklepov in priporočil za reševanje problematike na področju zaposlovanja v SR Sloveniji (#page=272) ---- 7. Poročilo o učinkovitosti samoupravnih sporazumov in o merilih za delitev dohodka in osebnih dohodkov za leto 1974 in o poteku samoupravnega sporazumevanja (#page=272) ---- 8. Predlog zakona o nadomestilu dela obresti za investicije v zasebnem kmetijstvu (#page=277) ---- 9. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih (#page=278) ---- 10. Samoupravni sporazum o združitvi v Univerzo v Mariboru (#page=281) ---- 11. Samoupravni sporazum o ustanovitvi Izobraževalne skupnosti za agroživilstvo (#page=284) ---- 12. Predlog družbenega dogovora o osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov voljenim ali imenovanim funkcionarjem v pravosodju (#page=284) ---- 13. Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k številu strokovnih ter administrativno-tehničnih delavcev in delovnih mest Sodišča združenega dela SR Slovenije (#page=285) ---- 14. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu (#page=285) ---- 15. Osnutek zakona o oblikovanju in uporabi rezervnih družbenih sredstev (#page=286) ---- 16. Osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje investicijskih del v dolini reke Beli Drim (#page=286) ---- 17. Osnutek zakona o spremembi kratkoročnih kreditov Narodne banke Jugoslavije za financiranje zveznih blagovnih rezerv v dolgoročni kredit, ki ga bo odplačevala federacija (#page=287) ---- 18. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o deviznem poslovanju (#page=287) ---- 19. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin (#page=288) ---- 20. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o kreditnih poslih s tujino (#page=288) ---- 21. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1975 (#page=289) ---- 22. Volitve in imenovanja (#page=290) ---- 23. Vprašanja delegatov (#page=291)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1975-07-02
  • dcterms:license