Zbor občin

17. seja - 11. junija 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975

Zbor občin

17. seja - 11. junija 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1975 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28104
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 17. seja - 11. junija 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975
   • Zbor občin
   • 17. seja - 11. junija 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=192) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=192) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=193) ---- 2. Odobritev zapisnika 16. seje Zbora občin (#page=194) ---- 3. Predlog ustavnega zakona o spremembah ustavnega zakona za izvedbo ustave SR Slovenije (#page=194) ---- 4. Besedilo ustavnega zakona o spremembah ustavnega zakona za izvedbo ustave SFR Jugoslavije (#page=195) ---- 5. Osnutek temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja SFR Jugoslavije do leta 1985 (#page=195) ---- 6. Predlog zakona o rudarstvu (#page=199) ---- 7. Predlog zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili (#page=204) ---- 8. Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1974 (#page=207) ---- 9. Osnutek zakona o interesnih skupnostih za poštni, telegrafski in telefonski promet (#page=209) ---- 10. Osnutek zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja (#page=210) ---- 11. Informacija o organizaciji sodišč združenega dela (#page=214) ---- 12. Osnutek zakona o varnosti cestnega prometa (#page=216) ---- 13. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Samoupravni stanovanjski skupnosti (#page=222) ---- 14. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (#page=226) ---- 15. Predlog odloka o sofinanciranju programa graditve stanovanj za delavce republiških upravnih in pravosodnih organov, ki se financirajo iz republiškega proračuna, ter strokovnih služb Skupščine SR Slovenije ter Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (#page=229) ---- 16. Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene družbeni dogovor o skupnem financiranju gozdarskih dejavnosti posebnega družbenega pomena v kraškem gozdnogospodarskem območju (#page=232) ---- 17. Predlog zakona o premiji za sojo (#page=234) ---- 18. Zaključni račun Narodne banke Jugoslavije za leto 1974 (#page=234) ---- 19. Finančni načrt Narodne banke Jugoslavije za leto 1975 (#page=235) ---- 20. Volitve in imenovanja (#page=235) ---- 21. Vprašanja delegatov (#page=237)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1975-06-11
  • dcterms:license