Zbor združenega dela

19. seja - 24. julija 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975

Zbor združenega dela

19. seja - 24. julija 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1975 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28103
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 19. seja - 24. julija 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975
   • Zbor združenega dela
   • 19. seja - 24. julija 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=137) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=138) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=139) ---- 2. Odobritev zapisnikov 17. in 18. seje Zbora združenega dela (#page=140) ---- 3. Analiza tekočih gospodarskih gibanj in izvajanja nalog resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1975 (#page=141) ---- 4. Predlog zakona o spremembi zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1971-1976 (#page=164) ---- 5. Predlog zakona o spremembi zakona o združevanju sredstev uporabnikov družbenih sredstev za financiranje energetskih objektov (#page=165) ---- 6. Predlog zakona o spremembi zakona o prispevku odjemalcev električne energije na nizki napetosti za financiranje energetskih objektov (#page=166) ---- 7. Predlog zakona o spremembi zakona o združevanju sredstev odjemalcev električne energije na visoki napetosti za financiranje energetskih objektov (#page=167) ---- 8. Predlog zakona o obveznem združevanju sredstev temeljnih organizacij združenega dela za pokritje manjkajočih sredstev pri gradnji energetskih objektov (#page=167) ---- 9. Predlog poslovnika Skupščine SR Slovenije (#page=168) ---- 10. Poročilo o odpravi posledic potresa na Kozjanskem (#page=171) ---- 11. Pobuda, da prevzamejo družbenopolitične organizacije ustanoviteljstvo Fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (#page=177) ---- 12. Predlog odloka o finančnem programu za nabavo računalniške in mikrofilmske opreme organov za notranje zadeve v SR Sloveniji (#page=178) ---- 13. Predlog odloka o dodelitvi posojila iz rezervnega sklada SR Slovenije Skupščini občine Tolmin, ki so jo prizadeli zemeljski in snežni plazovi (#page=178) ---- 14. Predlog Predsedstva SR Slovenije za izvolitev treh sodnikov Ustavnega sodišča SR Slovenije (#page=179) ---- 15. Predlog Predsedstva SR Slovenije za izvolitev štirih članov Sveta republike (#page=179) ---- 16. Predlog zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja (#page=180) ---- 17. Predlog odloka o spremembi odloka o določitvi števila sodnikov pri okrožnih gospodarskih sodiščih v SR Sloveniji (#page=180) ---- 18. Osnutek zakona o dajanju garancije Narodne banke Jugoslavije za določene tuje kredite (#page=181) ---- 19. Osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin za obdobje od septembra 1975 do julija 1976 (#page=181) ---- 20. Volitve in imenovanja (#page=182) ---- 21. Poročilo redakcijske komisije Zbora združenega dela in Zbora občin k predlaganim stališčem o tekočih gospodarskih gibanjih in izvajanju nalog o resoluciji o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1975 (#page=182) ---- 22. Vprašanja delegatov (#page=183)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1975-07-24
  • dcterms:license