Zbor združenega dela

17. seja - 11. junija 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975

Zbor združenega dela

17. seja - 11. junija 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1975 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28101
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 17. seja - 11. junija 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975
   • Zbor združenega dela
   • 17. seja - 11. junija 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. VI. 1975 do 31. VIII. 1975
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=5) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=5) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (#page=6) ---- 2. Odobritev zapisnika 15. in 16. seje zbora združenega dela (#page=7) ---- 3. Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (#page=7) ---- 4. Predlog ustavnega zakona o spremembah ustavnega zakona za izvedbo ustave SR Slovenije (#page=8) ---- 5. Ustavni zakon o spremembah ustavnega zakona za izvedbo ustave SFR Jugoslavije (#page=8) ---- 6. Predlog zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili (#page=9) ---- 7. Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1974 (#page=10) ---- 8. Osnutek temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja SFR Jugoslavije do leta 1985 (#page=13) ---- 9. Predlog zakona o rudarstvu (#page=24) ---- 10. Predlog zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili (#page=25) ---- 11. Osnutek zakona o interesnih skupnostih za poštni, telegrafski in telefonski promet (#page=26) ---- 12. Osnutek zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja (#page=26) ---- 13. Informacija o organizaciji sodišč združenega dela (#page=30) ---- 14. Osnutek zakona o varnosti cestnega prometa (#page=34) ---- 15. Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o kmetijskih zemljiščih (#page=38) ---- 16. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Samoupravni stanovanjski skupnosti (#page=41) ---- 17. Predlog odloka o sofinanciranju programa graditve stanovanj za delavce republiških upravnih in pravosodnih organov, ki se financirajo iz republiškega proračuna, ter strokovnih služb Skupščine SR Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (#page=46) ---- 18. Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene družbeni dogovor o skupnem financiranju gospodarskih dejavnosti posebnega družbenega pomena v kraškem gozdnogospodarskem območju (#page=50) ---- 19. Predlog zakona o premijah za sojo (#page=51) ---- 20. Zaključni račun Narodne banke Jugoslavije za leto 1974 (#page=52) ---- 21. Finančni načrt Narodne banke Jugoslavije za leto 1975 (#page=52) ---- 22. Volitve in imenovanja (#page=53) ---- 23. Vprašanja delegatov (#page=55)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1975-06-11
  • dcterms:license