• Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28004
  • dcterms:title
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. V. 1967 do 30. VI. 1967
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • Priloge -- 1. Pismena vprašanja poslancev (#page=310) -- 2. Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1966 (#page=316) ---- Obrazložitev (#page=317) ---- Poročila (#page=328) -- 3. Predlog zakona o spremembi zakona o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne (#page=331) ---- Obrazložitev (#page=331) ---- Poročila (#page=334) -- 4. Predlog odloka o soglasju k določitvi stopnje posebnega prispevka za otroški dodatek za kritje primanjkljaja nastalega v letu 1966 (#page=335) ---- Obrazložitev (#page=335) ---- Poročila (#page=336) -- 5. Predlog odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve objektov za usposabljanje slušno in govorno prizadetih v Ljubljani (#page=337) ---- Obrazložitev (#page=339) ---- Poročila (#page=342) -- 6. Predlog zakona o štipendijah in posojilih za izobraževanje (#page=343) ---- Obrazložitev (#page=346) ---- Poročila (#page=350) -- 7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (#page=354) ---- Obrazložitev (#page=357) ---- Poročila (#page=358) -- 8. Predlog zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja blagovnega prometa (#page=363) ---- Obrazložitev (#page=364) ---- Poročila (#page=367) -- 9. Predlog zakona o sanitarni inšpekciji v SR Sloveniji (#page=372) ---- Obrazložitev (#page=375) ---- Poročila (#page=375) -- 10. Poročilo k poročilu o uveljavljanju zakona o izvrševanju vzgojnih ukrepov (#page=384) -- 11. Poročilo o problematiki socialnega zavarovanja delavcev (#page=384) -- 12. Poročilo o obravnavi poročila o poslovanju socialnega zavarovanja delavcev v SR Sloveniji za leto 1966 (#page=388) -- 13. Poročilo o problematiki zdravstvenega zavarovanja kmetov (#page=389) -- 14. Poročilo o obravnavi poročila o poslovanju zdravstvenega zavarovanja kmetov v letu 1966 (#page=392) -- 15. Predlog zakona o ustanovitvi republiškega zdravstvenega centra (#page=393) ---- Obrazložitev (#page=394) ---- Poročila (#page=395) -- 16. Poročilo o obravnavi analize gospodarskih problemov (#page=398) -- 17. Predlog zakona o prenehanju skupnosti cestnih podjetij SR Slovenije (#page=399) ---- Obrazložitev (#page=399) ---- Poročila (#page=400) -- 18. Poročilo o obravnavi knjižnične mreže v Sloveniji (#page=402) -- 19. Informacija o finančnem gibanju v gospodarstvu (#page=403) -- 20. Poročilo o obravnavi analize gospodarskih problemov (#page=406) -- 21. Poročilo o obravnavi analize gibanja gospodarstva v prvih štirih mesecih leta 1967 (#page=409) -- 22. Predlog sklepa o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Mariboru (#page=412) ---- Obrazložitev (#page=420) -- 23. Volitve, razrešitve in imenovanja (#page=421) -- 24. Skupščina SR Slovenije (#page=427) -- 25. Republiški zbor (#page=429) ---- Odbori in komisije (#page=429) -- 26. Gospodarski zbor (#page=432) ---- Odbori in komisije (#page=429) -- 27. Prosvetno-kulturni zbor (#page=433) ---- Odbori in komisije (#page=433) -- 28. Socialno-zdravstveni zbor (#page=434) ---- Odbori in komisije (#page=434) -- 29. Organizacijsko-politični zbor (#page=435) ---- Odbori in komisije (#page=435) -- 30. Poslanci Skupščine SR Slovenije (#page=436) ---- Poslanci izvoljeni v zvezni zbor Skupščine SFRJ (#page=440) -- 31. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije (#page=440) -- 32. Ustavno sodišče SR Slovenije (#page=441) -- 33. Vrhovno sodišče SR Slovenije (#page=441) -- 35. Seznam govornikov (#page=442)
  • dcterms:date
   • 1967
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1967-01-01
  • dcterms:license