Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, 1966, št. 1-2

Zbornik razprav in obravnav znanstvenega posvetovanja

O Osvobodilni fronti slovenskega naroda

Ob njeni 25-letnici v Ljubljani od 28. do 30. aprila 1966

Jezik: slovenski / hrvaški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1966
Založnik(i): Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Bogdan Osolnik (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Bogdan Osolnik et al.: Predgovor uredništva
 • Josip Vidmar: Uvodne besede
 • Franček Saje: Nastajanje enotnosti demokratičnih sil slovenskega naroda pred vojno
 • Pero Damjanović: O nekim momentima i etapama razvoja i o najvažnijim osobenostima Narodnog fronta u Jugoslaviji do rata
 • Jože Šorn: Nominalni porastek delavskih mezd in načini računanja draginjskih doklad v Sloveniji pred okupacijo
 • France Kresal: Nastajanje akcijske enotnosti slovenskega delavstva
 • Alenka Nedog: Nekatera vprašanja iz ljudskofrontnega gibanja na Slovenskem v letih 1935 - 1937
 • Franc Zadravec: Svobodoumni in napredni katoliški književnik v desetletju pred Osvobodilno fronto
 • Janko Liška: Pobude slovenske proletarske književnosti k oblikovanju in rasti socialne in nacionalne zavesti
 • Milica Kacin Wohinz: Protifašistično gibanje v Julijski krajini
 • Tone Zorn: Napredne orientacije v slovenskem političnem gibanju na Koroškem v letih 1921-1938
 • Franjo Tuđman: Obravnave, O općim uvjetima i značajkama razvitka revolucionarnodemokratskog pokreta u Hrvatskoj
 • France Klopčič / Ivo Juvančič / Mirko Stiplovšek / Viktor Smolej: Obravnave
 • France Škerl: Vloga in pomen Osvobodilne fronte slovenskega naroda (1941-1943)
 • Boris Ziherl: Revolucionarni in vsenarodni značaj Osvobodilne fronte
 • Bogo Grafenauer: Osvobodilna fronta - dedič svobodoljubnih in naprednih gibanj v zgodovini slovenskega naroda
 • Janko Pleterski: Osvobodilna fronta slovenskega naroda in program Zedinjenje Slovenije
 • Mitja Ribičič: Komunistična partija Slovenije in Osvobodilna fronta slovenskega naroda
 • Vladimir Dedijer: Hipoteze za komparativno zgodovino odporniških gibanj v Evropi med drugo svetovno vojno
 • Tone Fajfar / Vasilij Melik / France Klopčič / Fran Zwitter / Josip Rus: Obravnave
 • Metod Mikuž: Temeljne točke Osvobodilne fronte slovenskega naroda
 • Miroslav Luštek: Delavska enotnost in Osvobodilna fronta
 • Ivan Križnar: Socialna in politična pripadnost borcev partizanskih enot na Gorenjskem in Štajerskem v letu 1941
 • Jože Krall: Rast slovenskega narodnoosvobodilnega tiska v letih 1941-1945
 • Ferdo Fischer: Organizacijske oblike in delovne metode slovenskih kulturnih delavcev v Osvobodilni fronti v okupirani Ljubljani
 • Fran Petre / Viktor Smolej / Lado Vavpetič / Makso Šnuderl: Obravnave
 • Makso Šnuderl: Osvobodilna fronta slovenskega naroda — država v državi
 • Zdravko Klanjšček: Vloga slovenskih partizanskih čet v procesu razvijanja države v državi
 • Tone Ferenc: Nekaj doneskov k problematiki zbora odposlancev slovenskega naroda v Kočevju
 • Lado Vavpetič: O nekaterih značilnostih slovenskega narodnoosvobodilnega odpora
 • Marijan Brecelj: Pomen razširitve izvršnega odbora Osvobodilne fronte v septembru 1944
 • Vanek Šiftar / Darko Černej / Lojze Ude / Peter Šobar / Marijan Brecelj / Makso Šnuderl: Obravnave
 • Marija Oblak Čarni: Viri za zgodovino Osvobodilne fronte
 • France Kimovec: Sklepne besede