Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972

Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27990
  • dcterms:title
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • Priloge -- 1. Pismena vprašanja poslancev (#page=446) -- 2. Osnutek zakona o razlastitvi (#page=454) ---- Obrazložitev (#page=466) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=470) ---- Poročila (#page=473) -- 3. Osnutek zakona o razpolaganju občine z nezazidanim stavbnim zemljiščem (#page=488) ---- Obrazložitev (#page=488) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=491) ---- Poročila (#page=494) -- 4. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem planiranju (#page=499) ---- Obrazložitev (#page=501) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=502) ---- Poročila (#page=503) -- 5. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji (#page=504) ---- Obrazložitev (#page=506) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=507) ---- Poročila (#page=508) -- 6. Predlog odloka o soglasju k programu republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1972 (#page=515) ---- Obrazložitev (#page=515) ---- Poročila (#page=516) -- 7. Predlog zakona o uskladitvi akta o ustanovitvi zakona za duševne in živčne bolne Hrastovec-Trate (#page=519) ---- Obrazložitev (#page=520) ---- Poročila (#page=521) -- 8. Predlog za izdajo zakona o delovno varstvenem zavodu za invalide Ponikve (#page=523) ---- Poročila (#page=526) -- 9. Predlog odloka o zagotovitvi sredstev iz rezerve posebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti za leto 1972 za delno pokritje izgub proizvodno prenosnih in proizvodnih elektro gospodarskih podjetij v letu 1971 (#page=526) ---- Obrazložitev (#page=527) ---- Poročila (#page=529) -- 10. Predlog odloka o načinu porabe sredstev hranilnih vlog pri poštni hranilnici (#page=533) ---- Obrazložitev (#page=534) ---- Amandmaji izvršnega sveta (#page=538) ---- Obrazložitev (#page=539) ---- Poročila (#page=539) -- 11. Predlog odloka o razporeditvi sredstev, zbranih s povečanjem prometnega davka v maloprodajni ceni za bencin (#page=542) ---- Obrazložitev (#page=543) ---- Poročila (#page=544) -- 12. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika-Postojna-Razdrto in Hoče-Leve (#page=551) ---- Obrazložitev (#page=552) ---- Poročila (#page=559) -- 13. Predlog odloka o potrditvi zaključnega računa cestnega sklada SR Slovenije za leto 1971 (#page=560) ---- Obrazložitev (#page=560) ---- Poročilo (#page=561) -- 14. Predlog odloka o soglasju k finančnemu načrtu cestnega sklada SR Slovenije za leto 1972 (#page=561) ---- Obrazložitev (#page=561) ---- Poročilo (#page=562) -- 15. Predlog odloka o investicijskem kreditu za modernizacijo železniške proge Zidani most-Šentilj (#page=562) ---- Obrazložitev (#page=563) ---- Poročila (#page=565) -- 16. Predlog odloka o financiranju izgradnje objekta B visoke ekonomske komercialne šole v Mariboru iz republiških sredstev (#page=566) ---- Obrazložitev (#page=567) ---- Poročila (#page=571) -- 17. Predlog za uskladitev spornega besedila zakona o združevanju kmetov (#page=573) -- 18. Mnenje k poročilu o gradnji in financiranju kliničnega centra v 1971. letu (#page=574) -- 19. Poročilo k informaciji o stanju zdravil in sanitetnega materiala na tržišču 15. februarja 1972 (#page=575) -- 20. Poročilo o izidu nadomestnih volitev poslancev v republiški zbor skupščine SR Slovenije (#page=576) -- 21. Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1971 (#page=577) ---- Obrazložitev (#page=578) ---- Neprebrani del razprave poslanca Ivana Krefta (#page=598) ---- Poročila (#page=599) -- 22. Ocena gospodarskih razmer v Sloveniji in predlogi zaključkov ter ukrepov (#page=602) ---- Predlog stališč izvršnega sveta skupščine SR Slovenije (#page=646) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=652) ---- Poročila (#page=654) -- 23. Poročilo o učinkovitosti delovanja samoupravnih sporazumov in splošnih družbenih dogovorov (#page=660) ---- Sklepi in predlogi (#page=687) ---- Neprebrani del razprave poslanca Ivana Krefta (#page=690) ---- Poročila (#page=692) -- 24. Predlog zakona o vračanju, o oprostitvi plačevanja in uporabi depozita pri investicijskih vlaganjih v nove negospodarske in neproizvodne investicije (#page=700) ---- Obrazložitev (#page=701) ---- Poročila (#page=703) -- 25. Predlog sklepa o najetju posojila pri Narodni banki Jugoslavije v znesku 244 milijonov 220 tisoč dinarjev (#page=705) ---- Obrazložitev (#page=705) -- 26. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije (#page=706) ---- Obrazložitev (#page=724) ---- Poročilo (#page=728) -- 27. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o delovnem področju zborov skupščine SR Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati občin na zasedanju v skupščini SR Slovenije, in o razmerjih med zbori skupščine SR Slovenije pri njihovem delu (#page=729) ---- Obrazložitev (#page=729) ---- Poročilo (#page=729) -- 28. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini SR Slovenije (#page=730) ---- Obrazložitev (#page=731) ---- Poročilo (#page=732) -- 29. Predlog sprememb in dopolnitev družbenega dogovora o osnovah za nadomestila odbornikom, poslancem in voljenim ter imenovanim funkcionarjem (#page=732) ---- Poročilo (#page=732) -- 30. Poročilo k poslovanju skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov v letu 1971 (#page=734) -- 31. Poročilo k informaciji o stanju zdravil in sanitetnega materiala na tržišču (#page=735) -- 32. Mnenje k poročilu o družbeni skrbi za otroke, motene v telesnem in duševnem razvoju (#page=737) -- 33. Poročilo o izvajanju sklepa in priporočila za izboljšanje krvodajalske dejavnosti v SR Sloveniji (#page=739) -- 34. Predlog odtoka o razrešitvi podpredsednika skupščine SR Slovenije, predsednika komisije skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja in predsednika komisije skupščine SR Slovenije za državno varnost (#page=740) ---- Obrazložitev (#page=740) -- 35. Predlog odloka o izvolitvi podpredsednika skupščine SR Slovenije (#page=741) ---- Obrazložitev (#page=741) -- 36. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije v svet Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani (#page=742) ---- Obrazložitev (#page=742) -- 37. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije v svet Slovenske filharmonije v Ljubljani (#page=743) ---- Obrazložitev (#page=743) -- 38. Predlog odloka o imenovanju predstavnika družbene skupnosti v svet zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec in o določitvi delovnih in drugih organizacij, ki delegirajo predstavnika v ta svet (#page=744) ---- Obrazložitev (#page=744) ---- Amandma k predlogu odloka (#page=745) ---- Obrazložitev (#page=745) -- 39. Predlog odloka o imenovanju republiškega javnega pravobranilca (#page=746) ---- Obrazložitev (#page=746) -- 40. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi članov sveta SR Slovenije za narodno obrambo (#page=746) ---- Obrazložitev (#page=747) -- 41. Predlog odtoka o razrešitvi sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije (#page=749) ---- Obrazložitev (#page=749) -- 42. Predlog odloka o izvolitvi člana komisije skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja in o izvolitvi člana komisije skupščine SR Slovenije za državno varnost (#page=749) ---- Obrazložitev (#page=750) -- 43. Seznam govornikov (#page=751)
  • dcterms:date
   • 1973
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1973-01-01
  • dcterms:license