Republiški zbor

41. seja - 16. maja 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972

Republiški zbor

41. seja - 16. maja 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27979
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 41. seja - 16. maja 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972
   • Republiški zbor
   • 41. seja - 16. maja 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=5) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=5) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 40. seje republiškega zbora (#page=6) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=6) ---- 3. Nekatera aktualna vprašanja naših mednarodnih odnosov (#page=15) ---- 4. Predlog odloka o zagotovitvi sredstev iz rezerve posebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti za leto 1972 za delno pokritje izgub proizvodno-prenosnih in proizvodno-elektrogospodarskih podjetij v letu 1971 (#page=72) ---- 5. Predlog odloka o načinu porabe sredstev hranilnih vlog pri poštni hranilnici (#page=73) ---- 6. Predlog odloka o razporeditvi uporabe sredstev zbranih s povečanjem prometnega davka v maloprodajni ceni za bencin (#page=74) ---- 7. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika-Postojna-Razdrto in Hoče-Leve (#page=84) ---- 8. Zaključni račun cestnega sklada SR Slovenije za leto 1971 (#page=84) ---- 9. Finančni načrt cestnega sklada SR Slovenije za leto 1972 (#page=85) ---- 10. Predlog odloka o investicijskem kreditu za modernizacijo železniške proge Zidani most-Šentilj (#page=85) ---- 11. Predlog odloka o financiranju izgradnje objekta B visoke ekonomske komercialne šole v Mariboru iz republiških sredstev (#page=86) ---- 12. Dopolnilni predlog k predlogu zakona o nagradi AVNOJ - soglasje (#page=86) ---- 13. Predlog zakona o združevanju kmetov - usklajevanje (#page=86) ---- 14. Volitve in imenovanja (#page=86) ---- 15. Osnutek zakona o razlastitvi (#page=87) ---- 16. Osnutek zakona o razpolaganju občine z nezazidanim stavbnim zemljiščem (#page=93) ---- 17. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem planiranju (#page=95) ---- 18. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji (#page=96) ---- 19. Program republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1972 (#page=97) ---- 20. Predlog zakona o uskladitvi akta o ustanovitvi zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate (#page=98) ---- 21. Volitve in imenovanja (#page=98) ---- 22. Predlog za izdajo zakona o delovno varstvenem zavodu za invalide Ponikve (#page=99)
  • dcterms:date
   • 1972-05-16
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-05-16
  • dcterms:license