• Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27977
  • dcterms:title
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IV. 1969 do 7. V. 1969
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • Priloge -- 1. Pismena vprašanja poslancev (#page=414) -- 2. Predlog resolucije o razvoju in nalogah na področju vodnega gospodarstva (#page=421) ---- Obrazložitev (#page=430) ---- Poročilo (#page=438) -- 3. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (#page=442) ---- Obrazložitev (#page=444) ---- Poročila (#page=446) -- 4. Predlog odloka o potrditvi finančnega načrta vodnega sklada SR Slovenije za leto 1969 (#page=449) ---- Obrazložitev (#page=449) ---- Poročilo (#page=450) -- 5. Ugotovitve Skupščine SR Slovenije v zvezi z razpravo o gospodarjenju z gozdovi v SR Sloveniji (#page=451) ---- Poročilo o razgovorih na terenu o problematiki gospodarjenja z gozdovi v SR Sloveniji (#page=453) ---- Stališča izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (#page=462) ---- Poročila (#page=464) -- 6. Poročilo o razpravi k informaciji o delu na integraciji elektrogospodarstva v Jugoslaviji (#page=466) -- 7. Poročilo o obravnavi rehabilitacije in zaposlovanja invalidov (#page=468) -- 8. Poročilo o obravnavi stanja An potreb po posteljnih kapacitetah za tuberkulozo in pljučne bolezni v SR Sloveniji (#page=473) -- 9. Poročilo o obravnavi informacije o 8-odstotnem republiškem prispevku od kmetijstva, ki se odvaja v sklade zdravstvenega zavarovanja kmetov (#page=474) -- 10. Predlog zakona o odpravi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih taksah (#page=476) ---- Obrazložitev (#page=476) -- 11. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe (#page=477) ---- Obrazložitev (#page=477) -- 12. Predlog resolucije o temeljih zakonodajne politike republike (#page=479) ---- Poročilo (#page=484) -- 13. Predlog odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih s prispevkom za graditev stanovanj za udeležence NOV (#page=484) ---- Ključ za delitev sredstev (#page=486) ---- Obrazložitev (#page=487) ---- Dodatna obrazložitev (#page=490) ---- Poročila (#page=492) -- 14. Osnutek zakona o visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru (#page=497) ---- Obrazložitev (#page=497) ---- Poročila (#page=499) -- 15. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (#page=501) ---- Obrazložitev (#page=504) ---- Poročila (#page=507) -- 16. Predlog zakona o pedagoški službi (#page=512) ---- Obrazložitev (#page=518) ---- Amandmaji odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora (#page=520) ---- Poročila (#page=521) -- 17. Osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti (#page=525) ---- Obrazložitev (#page=538) ---- Poročila (#page=546) -- 18. Predlog za izdajo zakona o skupnostih (in skladih) za kulturne dejavnosti ter o financiranju kulturnih dejavnosti (#page=554) ---- Poročila (#page=560) -- 19. Osnutek zakona o glasbenih šolah (#page=565) ---- Poročila (#page=571) -- 20. Poročila o obravnavi izvajanja sanacije v kliničnih bolnišnicah v Ljubljani v letu 1968 (#page=577) -- 21. Predlog zakona o prepustitvi nekaterih republiških prispevkov določenim premogovniškim podjetjem (#page=581) ---- Obrazložitev (#page=582) ---- Poročila (#page=584) -- 22. Predlog zakona o ustanavljanju in poslovanju hranilno-kreditnih služb kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacij (#page=587) ---- Obrazložitev (#page=591) ---- Poročila (#page=594) -- 23. Predlog zakona o sodnih taksah (#page=599) ---- Obrazložitev (#page=602) ---- Poročila (#page=609) -- 24. Predlog zakona o upravnih taksah (#page=614) ---- Obrazložitev (#page=615) ---- Poročila (#page=615) -- 25. Predlog odtoka o odplačilu brezobrestnega posojila republiškemu zavodu za zaposlovanje Ljubljana (#page=623) ---- Obrazložitev (#page=624) ---- Poročila (#page=624) -- 26. Predlog odloka o finančnem programu za financiranje obnovitve stavbe Arhiva Slovenije v Ljubljani (#page=626) ---- Obrazložitev (#page=627) ---- Poročila (#page=630) -- 27. Predlog odloka o finančnem programu za sofinanciranje druge etape graditve dvojezične osnovne šole v Lendavi (#page=631) ---- Obrazložitev (#page=632) ---- Poročila (#page=634) -- 28. Predlog odloka o finančnem programu za sofinanciranje adaptacije stavbe italijanske osnovne šole in gimnazije ter dograditev telovadnice za potrebe italijanskih šol v Kopru (#page=636) ---- Obrazložitev (#page=637) ---- Poročila (#page=640) -- 29. Predlog odloka o načrtu statističnih raziskovanj v SR Sloveniji za leto 1969 (#page=640) ---- Obrazložitev (#page=641) ---- Poročila (#page=646) -- 30. Predlog odloka o soglasju k zaključnemu računu vodnega sklada SR Slovenije za leto 1968 (#page=646) ---- Obrazložitev (#page=646) ---- Poročila (#page=647) -- 31. Predlog odloka o potrditvi zaključnega računa cestnega sklada SR Slovenije za leto 1968 (#page=648) ---- Obrazložitev (#page=649) ---- Poročilo (#page=650) -- 32. Predlog odloka o potrditvi zaključnega računa republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1968 (#page=651) ---- Obrazložitev (#page=651) ---- Poročila (#page=654) -- 33. Predlog odloka o potrditvi zaključnega računa dopolnilnih sredstev republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1968 (#page=656) ---- Obrazložitev (#page=656) ---- Poročila (#page=657) -- 34. Poročilo k informaciji o občinskih prispevkih in davkih v letu 1969 (#page=657) -- 35. Glasbeno življenje na Slovenskem - teze (#page=661) -- 36. Informacija o uresničevanju priporočila in sklepov prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem razvoju telesne kulture v Sloveniji (#page=674) -- 37. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika Skupščine SR Slovenije (#page=682) ---- Obrazložitev (#page=684) ---- Poročilo (#page=687) -- 38. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Murski Soboti (#page=689) ---- Obrazložitev (#page=693) -- 39. Seznam govornikov (#page=694)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1970-01-01
  • dcterms:license