Zbor občin

15. seja - 29. aprila 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 5, Seje od 1. IV. 1975 do 31. V. 1975

Zbor občin

15. seja - 29. aprila 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 5, Seje od 1. IV. 1975 do 31. V. 1975

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1975 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27942
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 15. seja - 29. aprila 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 5, Seje od 1. IV. 1975 do 31. V. 1975
   • Zbor občin
   • 15. seja - 29. aprila 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 5, Seje od 1. IV. 1975 do 31. V. 1975
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=68) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=68) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=70) ---- 2. Predlog odloka o izvolitvi podpredsednika Zbora občin Skupščine SR Slovenije in predsednika Komisije Zbora občin Skupščine SR Slovenije za pripravo poslovnika (#page=71) ---- 3. Odobritev zapisnika 13. seje zbora (#page=72) ---- 4. Predlog zakona o visokem šolstvu (#page=72) ---- 5. Osnutek zakona o založniški dejavnosti (#page=83) ---- 6. Potrditev samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Kulturne skupnosti Slovenije (#page=84) ---- 7. Potrditev statutarnega sklepa Kulturne skupnosti Slovenije (#page=84) ---- 8. Potrditev samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije (#page=85) ---- 9. Potrditev statuta Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije (#page=85) ---- 10. Potrditev samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Zveze vodnih skupnosti Slovenije (#page=86) ---- 11. Predlog odloka o častnih sodiščih za rezervne nižje oficirje, oficirje in vojaške uslužbence (#page=86) ---- 12. Predlog zakona o varstvu zraka (#page=87) ---- 13. Predlog za izdajo zakona o varstvu okolja pred hrupom (#page=91) ---- 14. Osnutek zakona o dedovanju (#page=92) ---- 15. Predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da Zbor združenega dela in Zbor občin spremenita svoja sklepa v zvezi s predložitvijo zakonskega predloga o zagotovitvi dopolnilnih sredstev občinam v letu 1975 (#page=94) ---- 16. Predlog razdelitve presežka dohodkov po zaključnem računu za leto 1974, ki pripada organizacijam iz 15. člena zakona o Loterijskem zavodu (#page=94) ---- 17. Predlog odloka o spremembah odloka o načinu uporabe sredstev hranilnih vlog pri Poštni hranilnici (#page=95) ---- 18. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med SFR Jugoslavijo in Republiko Francijo o izogibanju dvojnemu obdavčenju na področju davka na dohodek, s protokolom (#page=96) ---- 19. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (#page=96) ---- 20. Osnutek zakona o spremembi zakona o kreditu, ki se daje SR Bosni in Hercegovini iz sredstev stalne proračunske rezerve federacije (#page=97) ---- 21. Predlog za ratifikacijo protokola o zasedanju mešane jugoslovansko-poljske komisije za mednarodni cestni promet (#page=97) ---- 22. Osnutek zakona o financiranju druge etape investicijskih del pri regulaciji Donave od Beograda do jugoslovansko-madžarske meje (#page=97) ---- 23. Osnutek zakona o obveznem združevanju železniških transportnih organizacij v Skupnost jugoslovanskih železnic (#page=98) ---- 24. Volitve in imenovanja (#page=99) ---- 25. Vprašanja delegatov (#page=101)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1975-04-29
  • dcterms:license