Zbor združenega dela

15. seja - 29. aprila 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 5, Seje od 1. IV. 1975 do 31. V. 1975

Zbor združenega dela

15. seja - 29. aprila 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 5, Seje od 1. IV. 1975 do 31. V. 1975

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1975 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27939
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 15. seja - 29. aprila 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 5, Seje od 1. IV. 1975 do 31. V. 1975
   • Zbor združenega dela
   • 15. seja - 29. aprila 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 5, Seje od 1. IV. 1975 do 31. V. 1975
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=7) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=7) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (#page=8) ---- 2. Odobritev zapisnika 13. seje Zbora združenega dela (#page=9) ---- 3. Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (#page=9) ---- 4. Predlog zakona o visokem šolstvu (#page=10) ---- 5. Osnutek zakona o založniški dejavnosti (#page=17) ---- 6. Potrditev samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Kulturne skupnosti Slovenije (#page=19) ---- 7. Potrditev statutarnega sklepa Kulturne skupnosti Slovenije (#page=19) ---- 8. Potrditev samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije (#page=20) ---- 9. Potrditev statuta Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije (#page=20) ---- 10. Potrditev samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Zveze vodnih skupnosti Slovenije (#page=21) ---- 11. Predlog odloka o častnih sodiščih za rezervne nižje oficirje, oficirje in vojaške uslužbence (#page=21) ---- 12. Predlog zakona o varstvu zraka (#page=22) ---- 13. Predlog za izdajo zakona o varstvu okolja pred hrupom (#page=25) ---- 14. Osnutek zakona o dedovanju (#page=26) ---- 15. Predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije spremenita svoja sklepa v zvezi s predložitvijo zakonskega predloga o zagotovitvi dopolnilnih sredstev občinam v letu 1975 (#page=27) ---- 16. Predlog razdelitve presežka dohodka po zaključnem računu za leto 1974, ki pripada organizacijam iz 15. člena zakona o Loterijskem zavodu (#page=27) ---- 17. Predlog odloka o spremembah odloka o načinu uporabe sredstev hranilnih vlog pri Poštni hranilnici (#page=27) ---- 18. Potrditev zaključnega računa dohodkov in izdatkov Narodne banke Slovenije za leto 1974 (#page=28) ---- 19. Potrditev finančnega načrta Narodne banke Slovenije za leto 1975 (#page=28) ---- 20. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Francijo o izogibanju dvojnemu obdavčenju na področju davka na dohodek, s protokolom (#page=28) ---- 21. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (#page=29) ---- 22. Osnutek zakona o spremembi zakona o kreditu, ki se daje Socialistični republiki Bosni in Hercegovini iz sredstev stalne proračunske rezerve federacije (#page=29) ---- 23. Osnutek zakona o financiranju druge etape investicijskih del pri regulaciji Donave od Beograda do jugoslovansko-madžarske meje (#page=30) ---- 24. Osnutek zakona o obveznem združevanju železniških transportnih organizacij v Skupnost jugoslovanskih železnic (#page=30) ---- 25. Predlog za ratifikacijo protokola o zasedanju mešane jugoslovansko-poljske komisije za mednarodni cestni promet (#page=31) ---- 26. Volitve in imenovanja (#page=31) ---- 27. Vprašanja delegatov (#page=32)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1975-04-29
  • dcterms:license